Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Schoonmaakbedrijven - pas op gladde vloer

Ondernemer & personeel

Dagelijks houden 125.000 mensen iedere dag Nederland schoon. In deze branche bestaat 60 procent van de totale kosten uit personeelskosten. 93 procent van alle schoonmakers en glazenwassers heeft een contract met vast aantal uren. Wel werkt ruim 80 procent in deeltijd: minder dan 35 uur.

Lichamelijk intensieve werkzaamheden zoals stofzuigen en schrobben zijn de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Voor glazenwassers leidt werken op grote hoogte tot ongevallenrisico’s.

Preventiemaatregelen

Het Arboconvenant Schoonmaak- en Glazenwassersbranche heeft ervoor gezorgd dat de branchespecifieke risico’s van fysieke en mentale overbelasting en van verwondingen en irritaties door werken met gevaarlijke stoffen zijn verminderd. Ook is er een speciale digitale werkdrukmeter ontwikkeld. Steeds vaker wordt overdag schoongemaakt, wat meer communicatieve vaardigheden vereist. Daarom wordt in de branche meer geïnvesteerd in taalvaardigheid: bijna de helft van de schoonmakers is niet-Nederlands.

Arbobeleid

U bent als werkgever verplicht maatregelen te nemen om te voorkomen dat uw werknemers ziek worden of gevaar lopen op de werkvloer. Ook als die werkvloer zich in huis bij een van uw opdrachtgevers bevindt. De Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling beschrijven waar u rekening mee moet houden om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. De maatregelen die u neemt, legt u – samen met de OR – vast in uw arbobeleid. Meer informatie over de Arbowet en het arbobeleid vindt u op de website van het Ministerie van SZW: arboportaal.nl.

Een klein hoekje

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hoe die hoekjes eruit zien, is per bedrijf verschillend. Daarom is iedere ondernemer met personeel wettelijk verplicht om een RI&E uit te (laten) voeren: een Risico Inventarisatie en Evaluatie. De RI&E maakt onderdeel uit van uw arbobeleid en geeft u een goed beeld van aandachtspunten op het gebied van werknemersveiligheid. Op die manier kunt u een veilige werkomgeving creëren voor uw personeel. Bijkomend voordeel is dat u uw aansprakelijkheid als werkgever bij een eventueel ongeval daarmee beperkt. Voor glazenwassers is er de speciale module  Veilig werken op hoogte. www.rieschoonmaak.nl

Inspectie SZW controleert
De overheid heeft de RI&E verplicht gesteld voor alle werkgevers via de Arbowet. Inspectie vindt daarom plaats door de inspectiedienst ( voorheen de Arbeidsinspectie) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Geldigheid RI&E
Hoe vaak u de RI&E moet bijwerken, staat niet letterlijk in de Arbowet genoemd. Wel is het zaak dat de RI&E actueel blijft. Dat betekent dat u de RI&E moet aanpassen op momenten dat er veranderingen plaatsvinden in werkprocessen of -omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er andere machines of technieken gebruikt gaan worden.

Meer informatie over de RI&E vindt u op: www.rie.nl

Flexwerkers

Naar verwachting zal het aandeel flexwerkers de komende jaren in deze branche flink toenemen. De Wet werk en zekerheid (WWZ) die sinds 2015 van kracht is, heeft gevolgen voor de inhuur van flexwerkers. Zo beperkt de WWZ het aantal tijdelijke contracten (de keten) dat u achtereenvolgens met flexwerkers kunt afsluiten. Ook mag u in tijdelijke contracten van 6 maanden of korter geen proeftijd meer opnemen.

Meer informatie over de bepalingen in de Wet werk en zekerheid (WWZ) over de inhuur van flexwerkers vindt u bij Personeel.

Premie WGA-totaal: UWV of verzekeraar?

In 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (de BeZaVa) ingevoerd. Werkgevers betalen sindsdien WGA-premies voor het risico dat (ex)werknemers arbeidsongeschikt worden. Zowel voor werknemers met een tijdelijke en die met een vast contract; die premie heet WGA-totaal. Ieder jaar moeten u opnieuw kiezen op welke van de twee manieren u het WGA-risico afdekt: door premie af te dragen aan het UWV of door eigenrisicodrager WGA te worden en zich voor het WGA-risico door een verzekeraar te laten verzekeren. U doet er verstandig aan zich goed te laten adviseren wat voor u de beste keus is. Meer informatie vindt u op de website van het UWV.

Pensioen

Er is een verplicht bedrijfstakpensioenfonds voor ondernemingen die vallen onder de cao voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche: het Pensioenfonds schoonmaak- en glazenwassersbedrijf.

Checklist personeel

Preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in deze branche steeds belangrijker. Vraagt u zich het volgende af:

  • Heeft u uw arbobeleid op orde?
  • Heeft u een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd (of laten uitvoeren)? Dat geeft u een goed beeld van aandachtpunten op het gebied van werknemersveiligheid.
  • Biedt u uw flexwerkers niet te veel tijdelijke contracten achter elkaar aan?
  • Bent u goed op de hoogte van de mogelijkheden van eigenrisicodragerschap voor de WGA-totaal?
  • Bouwt u voor uzelf wel voldoende pensioen op?