Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.

Ondernemer & personeel

De groei van de juridische en administratieve dienstverlening zet door. Vooral het aantal kleine kantoren en eenmanszaken (zzp’ers) is sterk toegenomen. Daarmee is ook de werkgelegenheid in deze branche gestegen. De informatie op deze pagina is voornamelijk interessant voor ondernemers in deze branche mét personeel.

De werkdruk in deze branche is hoog en leidt dikwijls tot psychische klachten, die dan ook de belangrijkste oorzaak vormen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Bij accountantskantoren is er een toenemende vraag naar ervaren accountants. Onder invloed van omzet- en margedruk worden in de administratieve branche de piekperiodes, zoals het eerste kwartaal, steeds vaker opgevangen door flexwerkers en zzp’ers in te zetten.

Arbobeleid

U bent als werkgever verplicht maatregelen te nemen om te voorkomen dat uw werknemers ziek worden of gevaar lopen op de werkvloer. De Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling beschrijven waar u rekening mee moet houden om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. De maatregelen die u neemt, legt u – samen met de OR – vast in uw arbobeleid. Meer informatie over de Arbowet en het arbobeleid vindt u op de website van het Ministerie van SZW: arboportaal.nl.

Een klein hoekje

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hoe die hoekjes eruit zien, is per bedrijf verschillend. Daarom is iedere ondernemer met personeel wettelijk verplicht om een RI&E uit te (laten) voeren: een Risico Inventarisatie en Evaluatie. De RI&E maakt onderdeel uit van uw arbobeleid en geeft u een goed beeld van aandachtspunten op het gebied van werknemersveiligheid. Op die manier kunt u een veilige werkomgeving creëren voor uw personeel. Bijkomend voordeel is dat u uw aansprakelijkheid als werkgever bij een eventueel ongeval daarmee beperkt.

Inspectie SZW controleert
De overheid heeft de RI&E verplicht gesteld voor alle werkgevers via de Arbowet. Inspectie vindt daarom plaats door de inspectiedienst ( voorheen de Arbeidsinspectie) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Geldigheid RI&E
Hoe vaak u de RI&E moet bijwerken, staat niet letterlijk in de Arbowet genoemd. Wel is het zaak dat de RI&E actueel blijft. Dat betekent dat u de RI&E moet aanpassen op momenten dat er veranderingen plaatsvinden in werkprocessen of -omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er andere machines of technieken gebruikt gaan worden.

Meer informatie over de RI&E vindt u op: www.rie.nl

Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker ziet toe op de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Daarom is elk bedrijf verplicht om een preventiemedewerker te hebben. In kleine bedrijven mag u als werkgever zelf die rol vervullen. Heeft u meer dan 25 werknemers? Dan moet u een werknemer aanwijzen, die u kan ondersteunen bij het voeren van uw arbobeleid.

Bedrijfshulpverlener

De Arbowet schrijft onder andere voor dat er binnen elk bedrijf minimaal één bedrijfshulpverlener (bhv’er) aanwezig moet zijn. Een bhv’er heeft een speciale training gevolgd, zodat hij in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid kan brengen. Een bhv’er weet bijvoorbeeld hoe hij mensen zo snel mogelijk uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij eerste hulp moet verlenen.

Flexwerkers

Naar verwachting zal het aandeel flexwerkers de komende jaren in deze branche flink toenemen. De Wet werk en zekerheid (WWZ) die sinds 2015 van kracht is, heeft gevolgen voor de inhuur van flexwerkers. Zo beperkt de WWZ het aantal tijdelijke contracten (de keten) dat u achtereenvolgens met flexwerkers kunt afsluiten. Ook mag u in tijdelijke contracten van 6 maanden of korter geen proeftijd meer opnemen.

Meer informatie over de bepalingen in de Wet werk en zekerheid (WWZ) over de inhuur van flexwerkers vindt u bij Personeel.

Premie WGA-totaal: UWV of verzekeraar?

In 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (de BeZaVa) ingevoerd. Werkgevers betalen sindsdien WGA-premies voor het risico dat (ex)werknemers arbeidsongeschikt worden. Zowel voor werknemers met een tijdelijke en die met een vast contract; die premie heet WGA-totaal. Ieder jaar moeten u opnieuw kiezen op welke van de twee manieren u het WGA-risico afdekt: door premie af te dragen aan het UWV of door eigenrisicodrager WGA te worden en zich voor het WGA-risico door een verzekeraar te laten verzekeren. U doet er verstandig aan zich goed te laten adviseren wat voor u de beste keus is. Meer informatie vindt u op de website van het UWV.

Pensioen

Pensioenopbouw is vaak een complex vraagstuk in de branche. De Stichting Pensioenfonds Nederlandse Orde van Advocaten is opgeheven. Ook is er geen verplicht bedrijfstakpensioenfonds voor personeel van administratiebureaus. Ondernemers in deze branche kunnen met advies van een pensioenadviseur een collectief pensioen voor hun medewerkers afsluiten. Voor notarissen is er wel een pensioenfonds: het Pensioenfonds Notariaat.

Checklist personeel

Preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in deze branche steeds belangrijker. Vraagt u zich het volgende af:

  • Heeft u uw arbobeleid op orde?
  • Heeft u een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd (of laten uitvoeren)? Dat geeft u een goed beeld van aandachtpunten op het gebied van werknemersveiligheid.
  • Bent u zelf preventiemedewerker of heeft u een preventiemedewerker aangesteld?
  • Is er altijd minimaal één medewerker met een bhv-certificaat aanwezig?
  • Biedt u uw flexwerkers niet te veel tijdelijke contracten achter elkaar aan?
  • Bent u goed op de hoogte van de mogelijkheden van eigenrisicodragerschap voor de WGA-totaal?
  • Bouwt u voor uzelf wel voldoende pensioen op?