Werkgeversaansprakelijkheid

Als goed werkgever stelt u alles in het werk om te voorkomen dat uw personeel zich op het werk bezeert. Niet alleen omdat verzuim voor u kosten met zich meebrengt, maar u kunt ook nog eens aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade door uw werknemers. Bovendien brengt een ongeluk op de werkvloer uw goede naam in gevaar. Weet u of uw werknemers op een veilige manier en in een veilige omgeving werken? En of ze niet te zwaar werk verrichten? Een RI&E geeft u inzicht in de risico’s waar u aansprakelijk voor kunt worden gesteld.

Een klein hoekje

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hoe die hoekjes eruit zien, is per bedrijf verschillend. Daarom is iedere ondernemer met personeel wettelijk verplicht om een RI&E uit te voeren: een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Dat geeft u een goed beeld van aandachtspunten op het gebied van werknemersveiligheid. Op die manier kunt u werkgeversaansprakelijkheid bij een ongeval zoveel mogelijk beperken.

Wat is een RI&E?

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een lijst van alle risico’s in uw bedrijf: zowel op veiligheids- als  gezondheidsgebied.

  2. Een plan van aanpak om die risico’s te verminderen.

Deze twee onderdelen stellen u in staat om de veiligheid van uw personeel te waarborgen én om de daarbij behorende financiële risico’s te verminderen. Want u kunt alleen de juiste preventiemaatregelen nemen, als u weet welke risico’s er zijn in uw bedrijf.

Inspectie SZW controleert

De overheid heeft de RI&E verplicht gesteld voor alle werkgevers via de Arbowet. Inspectie vindt plaats door de inspectiedienst ( voorheen de Arbeidsinspectie) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Geldigheid RI&E

Hoe vaak u de RI&E moet bijwerken, staat niet letterlijk in de Arbowet genoemd. Wel is het zaak dat de RI&E actueel blijft. Dat betekent dat u de RI&E moet aanpassen, op het moment dat er veranderingen plaatsvinden in werkprocessen of -omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er andere machines of technieken gebruikt gaan worden.

Veilige werkomgeving

Een belangrijk onderdeel van de RI&E voor de detailhandel, is de veiligheid van werkruimtes en de fysieke belasting van uw werknemers. Vraagt u zich bijvoorbeeld af of:

  • er voldoende ventilatie is in de winkel en het magazijn;

  • uw medewerkers niet te lang achter elkaar hoeven te staan;

  • er deugdelijke klimmogelijkheden zijn in het magazijn (een trapje in plaats van kratten);

  • het magazijn goed verlicht is (hangen de tl-buizen niet te dicht boven de opgeslagen goederen?);

  • de stellingen in het magazijn goed verankerd zijn (staan er niet te zware goederen op?);

  • de gasslangen niet beschadigd of poreus zijn (worden ze regelmatig gekeurd en indien nodig vervangen?);

  • de elektrische installatie en apparaten wel veilig zijn (worden ook deze regelmatig gekeurd?).

Instructie personeel

Tot slot valt of staat een veilige werkomgeving met een goede instructie van het personeel. Zorg ervoor dat alle werknemers (ook de flexwerkers) weten wat ze moeten doen om op een veilige manier te kunnen blijven werken. Instrueer ze ook regelmatig over wat ze moeten doen in het geval van brand of een andere calamiteit, zoals een gaslek, overstroming of stroomstoring.

Bij een overval

Zorg dat alle medewerkers weten wat ze moeten doen bij een overval; laat ze contant geld of andere waardevolle spullen direct afgeven en maak duidelijk dat ze NIET moeten proberen de held uit te hangen. Laat uw medewerkers – zodra de overvallers zijn vertrokken – direct 112 bellen, en een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de daders geven.

Lees hier meer over in Preventie Overval.

Meer informatie vindt u op: www.rie.nl