Ondernemer en personeel

De supermarktbranche voorziet meer dan 300.000 mensen van werk (exclusief uitzendkrachten). Wel voorspelt het UWV de komende jaren een verdere daling van het aantal zelfstandige supermarktuitbaters. De branche leent zich goed voor flexwerken, zeker nu de meeste winkels vaker en langer geopend zijn. In dit hoofdstuk vindt u informatie over personeel en de risico’s die u als werkgever loopt.

Flexwerkers

Naar verwachting zal het aandeel flexwerkers de komende jaren in deze sector flink toenemen. De nieuwe wet Werk en zekerheid (WWZ) die in 2015 gefaseerd van kracht is geworden, heeft gevolgen voor de inhuur van flexwerkers. Zo beperkt de WWZ het aantal tijdelijke contracten (de keten) dat u achtereenvolgens met flexwerkers kunt afsluiten. Ook mag u in tijdelijke contracten van 6 maanden of korter geen proeftijd meer opnemen.

Meer informatie over de gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) voor de inhuur van flexwerkers vindt u bij Personeel.

Belangrijke ontwikkelingen

Ook op het gebied van personeel is de supermarktbranche volop in ontwikkeling. We noemen een aantal belangrijke ontwikkelingen:

 • Het in dienst nemen van AOW’ers is makkelijker en aantrekkelijker geworden doordat de mogelijkheid om een tijdelijk contract aan te gaan met een AOW’er is verruimd. Eerder mocht een werkgever een tijdelijk contract niet meer dan 3 keer achter elkaar aanbieden zonder dat het daarna een contract voor onbepaalde tijd moest worden. Voortaan mag een werkgever een werknemer (na het bereiken van de AOW-leeftijd) 6 tijdelijke contracten in een periode van maximaal 4 jaar geven.

 • Vanaf 1 januari 2016 zijn het maximumdagloon, het minimum(jeugd)loon en het sociaal minimum verhoogd met 1,11%.

BeZaVa

Sinds 1 januari 2014 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (kortweg de BeZaVa) van kracht. Dit betekent dat werkgevers aparte premies betalen voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijk contract (WGA-flex en Ziektewet-flex). Nu doen ze dat alleen voor werknemers met een vast contract (WGA-vast). Nadat in de detailhandel de premies van het UWV voor WGA-vast, WGA-flex en Ziektewet-flex een aantal jaar achter elkaar zijn gestegen, blijven de premies in 2016 stabiel.

Meer informatie hierover vindt u op www.uwv.nl

Risico’s

 • Personeel in de winkel moet vaak lang staan en dat kan tot fysieke klachten tot gevolg hebben. Die klachten kunnen leiden tot een toename van het ziekteverzuim en in ernstige gevallen zelfs tot arbeidsongeschiktheid.

 • De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) en de daaruit voortkomende premiekosten kan – zeker met het oog op de toename van het aandeel flexwerkers – een grote impact hebben op de personeelskosten.

 • De nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) kan gevolgen hebben voor de inhuur van flexwerkers.

 • Voor zelfstandige supermarktondernemers is het risico op verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en het risico op een pensioengat groot.

Maatregelen

 • Preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in de supermarktbranche steeds belangrijker.

 • Laat u zich goed adviseren over de mogelijkheden van eigenrisico-dragerschap voor de Ziektewet-flex en WGA.

Checklist personeel

 Vraagt u zich af:

 • Bent u op de hoogte van de wijzigingen in de regels voor inhuur volgens de Wet werk en zekerheid (WWZ)?

 • Heeft u een goed overzicht van de tijdelijke contracten binnen uw bedrijf: weet u hoe vaak die nog vernieuwd mogen worden?

 • Weet u wat de mogelijkheden zijn op het gebied van eigen risico binnen de BeZaVa?

 • Wat doet u om verzuim te voorkomen?

 • Heeft u een goed verzuim en re-integratiebeleid?

 • Is de dekking van uw inkomstenverzekering hoog genoeg?