Werkgeversaansprakelijkheid

Als uw medewerkers op het werk een ongeluk krijgen, brengt dat niet alleen verzuimkosten met zich mee, maar u kunt ook nog eens aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade. U bent immers verantwoordelijk voor de veiligheid van uw werknemers. In Nederland zijn de regels daarvoor vastgelegd in de Arbowet. Weet u of uw werknemers op een veilige manier en in een veilige omgeving werken? Een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) geeft u inzicht in de risico’s waar u aansprakelijk voor kunt worden gesteld.

Een klein hoekje

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker in deze sector. Hoe die hoekjes eruit zien, is per bedrijf verschillend. Daarom is iedere ondernemer met personeel wettelijk verplicht om een RI&E uit te (laten) voeren: een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Dat geeft u een goed beeld van aandachtspunten op het gebied van werknemersveiligheid. Op die manier kunt u een veilige werkomgeving creëren voor uw personeel. Bijkomend voordeel is dat u uw aansprakelijkheid als werkgever bij een eventueel ongeval daarmee beperkt.

Wat is een RI&E?

Een RI&E bestaat uit twee onderdelen:

1) Een lijst van alle risico’s in uw bedrijf: zowel op veiligheids- als gezondheidsgebied.
2) Een plan van aanpak om die risico’s te verminderen.

Deze twee onderdelen stellen u in staat om de veiligheid van uw personeel te waarborgen én om de daarbij behorende financiële risico’s te verminderen. Want u kunt alleen de juiste preventiemaatregelen nemen, wanneer u weet welke risico’s er zijn in uw bedrijf.

Specifiek voor de metaalbewerkingsbranche

Heeft u meer dan 25 werknemers in dienst? Dan bent u wettelijk verplicht de RIE-toets door een gecertificeerde deskundige te laten verrichten. Als u als ondernemer in de metaalbewerking zelf de RI&E mag en wil uitvoeren, kunt u daarvoor gebruikmaken van de RI&E Metaalbewerking. Deze is specifiek gericht op de situatie in de metaalbewerkingsbedrijven. U vindt deze RI&E op:
rie-metaalbewerking.nl

Inspectie SZW controleert

De overheid heeft de RI&E verplicht gesteld voor alle werkgevers via de Arbowet. Inspectie vindt daarom plaats door de inspectiedienst ( voorheen de Arbeidsinspectie) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Geldigheid RI&E

Hoe vaak u de RI&E moet bijwerken, staat niet letterlijk in de Arbowet genoemd. Wel is het zaak dat de RI&E actueel blijft. Dat betekent dat u de RI&E moet aanpassen op momenten dat er veranderingen plaatsvinden in werkprocessen of -omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er andere machines of technieken gebruikt gaan worden.
Meer informatie over de RI&E vindt u op: http://www.rie.nl/

VCA: bewust van veiligheidsrisico’s

Veel ongelukken op de werkvloer kunnen eenvoudig voorkomen worden. Bijvoorbeeld door de juiste persoonlijke beschermmiddelen te dragen of door elkaar aan te spreken op risico’s. ‘Helaas wordt elkaar aanspreken op gedrag in deze sector nog te vaak als niet-cool beschouwd,’ vertelt Jeroen den Otter van VCANederland. ‘Terwijl het veel ellende zou schelen als mensen dat wel doen. Bijvoorbeeld je collega even waarschuwen dat hij zijn helm is vergeten. Een groot deel van alle bedrijfsongevallen komt door haast, hoge werkdruk, emoties of zelfoverschatting en kan dus voorkomen worden. Je bewust zijn van de risico’s die je loopt tijdens je werk, kan ervoor zorgen dat je op het juiste moment daarbij stilstaat.’
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Als uw werknemers een VCA-diploma hebben, weet u zeker dat ze op de hoogte zijn van alle richtlijnen en regels voor veilig werken. Ook bedrijven kunnen een VCA-bedrijfscertificering voor veilig werken krijgen; daarvoor moeten alle werknemers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren VCA-gecertificeerd zijn.

Meer informatie vindt u op: vca.nl

Instructie personeel & naleving

Een veilige werkomgeving valt of staat met een goede instructie van het personeel. Zorg ervoor dat alle werknemers (ook de flexwerkers) weten wat ze moeten doen om op een veilige manier te kunnen werken. Heel belangrijk hierbij is, dat u erop toeziet dat instructies ook daadwerkelijk worden nageleefd. Als een medewerker zich bezeert omdat hij geen helm draagt, dan blijft u aansprakelijk, óók als u hem dat laatst nog eens heeft gezegd. Als u veel werknemers heeft, doet u er verstandig aan een veiligheidscoördinator in dienst te nemen.

Wat te doen bij een calamiteit?

Instrueer uw personeelsleden ook regelmatig over wat ze moeten doen in het geval van brand of een andere calamiteit, zoals een defecte machine, een gaslek, overstroming of stroomstoring.
Meer informatie vindt u in de pdf Arbeidsrisico’s in de metaalindustrie op: www.inspectieszw.nl

Veiligheidstips

Hieronder vindt u enkele tips waarmee u de kans op een ongeluk van uw werknemers kunt verkleinen:

 • Zorg ervoor dat de RI&E actueel is en het bijbehorende Plan van Aanpak actief wordt opgevolgd.
 • Stel taak- en risicoanalyses op en maak werkinstructies. Bespreek deze periodiek. Extra aandacht is nodig voor de instructies en het toezicht op uitzendkrachten en stagiaires.
 • Zorg ervoor dat er altijd voldoende goed opgeleide BHV’ers (bedrijfshulpverleners) aanwezig zijn.
 • Oefen regelmatig ontruimingen.
 • Zorg voor duidelijke instructies voor het werken in de nabijheid van machines: zorg voor duidelijke pictogrammen op de machines.
 • Let op bij het gebruik van gevaarlijke stoffen en geef werknemers die daarmee omgaan duidelijke instructies.

Checklist veilig werken

Belangrijke onderdelen van de Arbowet in de metaalsector, zijn machineveiligheid, intern transport en inrichting van de werkplaats, geluid en gevaarlijke stoffen.
Vraagt u zich bijvoorbeeld af:

 • uw bedrijf aan de wettelijke grenswaarden voor geluid voldoet en uw medewerkers (altijd) afdoende gehoorbescherming dragen;
 • machines zo geplaatst en ingericht zijn dat er geen gevaar is voor: verschuiven, omvallen oververhitting, ontploffing en elektrocutie;
 • machines goed worden onderhouden;
 • heftruckchauffeurs goed opgeleid en getraind zijn;
 • de blootstelling aan gevaarlijke stoffen niet te hoog is;
 • de ruimteventilatie voldoende capaciteit heeft.