grote vlammen uit een smeltoven

Brand

Ondernemers in de metaalsector lopen een hoog brandrisico. Brand kan ontstaan door beschadigde bedrading, defecte machines of tijdens (en na) metaalbewerking. Ook de opslag van brandbare materialen en zelfontbrandende poetsdoeken zijn belangrijke oorzaken. Brand, maar ook waterschade na blussen, kan uw bedrijf volledig stilleggen. Dat geldt zeker als de brand buiten werktijd ontstaat. Hier leest u welke preventiemaatregelen u kunt nemen om die risico’s te verminderen.

Grootste brandrisico: gebrekkige elektra

Brand kan vele oorzaken hebben. Via www.risicosinbeeld.nl/risicos/brand vindt u heel veel informatie over brandrisico’s en welke maatregelen u kunt nemen om brand in uw bedrijf te voorkomen. In de praktijk ontstaan de meest branden door kapotte snoeren, verbindingen en aansluitingen, kortom: door gebreken in de elektrische installatie. Daarom adviseren wij onze klanten om periodiek een ElektraGarant-keuring te laten verrichten.

Opslag brandbare goederen

Waar gewerkt wordt, kan niet altijd sprake zijn van een brandschone werkomgeving. U vermindert het brandrisico al enorm, als u zorgt dat er geen brandbare goederen (zoals verpakkingsmateriaal, pallets, brandbare vloeistoffen et cetera) worden opgeslagen:

 • in de nabijheid van werkzaamheden met open vuur. Denk hierbij ook aan las- en snijwerkzaamheden. Daarbij kunnen vonken wel 10 meter wegspatten;
 • in de nabijheid van spuitwerkzaamheden;
 • in de nabijheid van machines/apparatuur met warmte-uitstraling;
 • in technische ruimten (zoals de cv-ruimte, serverruimte);
 • in de nabijheid van acculaders (nodig voor bijvoorbeeld heftrucks, pallettrucks en stapelaars).

Poetsdoeken

Veel metaalbedrijven ontvetten met reinigingsmiddelen. Na ontvetting kan in de daarvoor gebruikte poetsdoeken broei ontstaan, waardoor deze spontaan kunnen ontbranden. Met een beetje pech gebeurt dat op een moment dat er niemand aanwezig is. In de praktijk veroorzaakt broei in poetsdoeken vaker brand dan u denkt. Laat uw medewerkers daarom de poetsdoeken na gebruik altijd direct deponeren in gesloten of zelfsluitende stalen bakken met stalen deksels.

Opslag brandbare vloeistoffen

Brandbare vloeistoffen, zoals verf, reinigings-, smeer- en oplosmiddelen vormen een groot brand(verspreidings)risico. Daarom moeten deze worden opgeslagen in een brandwerende milieukast conform PGS-15 (de richtlijn voor opslag van verpakte, gevaarlijke stoffen). Ook gascilinders voor lasapparatuur moeten in een dergelijke kast worden opgeslagen.

Spuitwerkzaamheden

Bij (verf)spuitwerkzaamheden kunnen brandbare dampen vrijkomen. Daarom mogen spuitwerkzaamheden met vloeistoffen, die een vlampunt lager dan 55°C hebben, uitsluitend plaatsvinden in een goedgekeurde spuitcabine of bij een spuitwand, achter een brandwerende afscheiding. In de spuitruimte mogen geen andere werkzaamheden plaatsvinden. Binnen de ruimte mag niet meer dan een dagvoorraad verf aanwezig zijn. Zorg voor een goede afzuiginstallatie die de brandbare dampen snel kan afvoeren.

Branddetectie

Om een brand in een vroegtijdig stadium te kunnen ontdekken, heeft u een goedwerkende brandmeldinstallatie nodig. Zorg daarbij dat de brand- en rookmelders goed verspreid over de ruimte opgehangen zijn: boven de machines, maar ook in de technische ruimten, ruimtes met afvalcontainers en de rookruimte. De melders geven de brand door aan een PAC (Particuliere Alarm Centrale). Vaak is er al een verbinding met een PAC voor het inbraakalarm.

Onbemande machines

In de metaalindustrie wordt steeds vaker gebruikgemaakt van machines die buiten werktijd onbemand door blijven draaien. Als hierbij brand ontstaat, kan dit catastrofale gevolgen hebben. De schade kan beperkt worden als de brand in een vroeg stadium wordt ontdekt. Laat daarom ook vlakbij deze machines brandmelders plaatsen.

Blusmiddelen

Als er overdag brand uitbreekt, moeten er voldoende blusmiddelen voorhanden zijn om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden. Zorg dat er zowel slanghaspels (die op de waterleiding zijn aangesloten) als handblustoestellen op goed bereikbare en goed zichtbare plaatsen, verspreid over de ruimte zijn opgehangen. Overleg met de leverancier van uw blusapparatuur welke blusmiddelen in uw bedrijf het best geschikt zijn voor de in uw bedrijf aanwezige inventaris, machines en materialen. Houd ook rekening met de in uw bedrijf uitgevoerde werkzaamheden. Zorg ook dat de blusmiddelen jaarlijks op hun werking gecontroleerd worden en dat uw personeel getraind is in het gebruik ervan.

Checklist brand

Vraagt u zich af:

 • Wordt de elektrische installatie regelmatig gekeurd? Heeft een elektrotechnisch installatiebedrijf de elektrische installatie aangelegd (volgens de NEN-norm) en waar nodig aangepast op de bedrijfsactiviteiten?
 • Zijn aangetroffen gebreken direct hersteld door een erkend bedrijf?
 • Zijn er voldoende stopcontacten voor alle elektrische apparaten?
 • Bevinden alle apparaten zich in een goede staat?
 • Worden poetsdoeken na gebruik in stalen bakken gedaan?
 • Is er een goed werkende brandmeldinstallatie, die in verbinding staat met een PAC?
 • Zijn er voldoende blusmiddelen?
 • Worden de blusmiddelen jaarlijks gekeurd?
 • Zijn uw medewerkers getraind in het gebruik van blusmiddelen?
 • Kennen uw medewerkers de procedures in geval van een brand?
 • Voeren aangewezen personen wekelijks inspecties uit op basis van controlelijsten? Worden aangetroffen gebreken adequaat verholpen?
 • Staan alle technische installaties (verdeelkasten, spuitinstallaties, acculaders) op een veilige afstand van de opslag?
 • Staan op het buitenterrein emballagekratten, afval- en rolcontainers en inzamelbakken op minimaal 10 meter afstand van de buitengevels?

Meer preventietips om brand te voorkomen leest u op risicosinbeeld.nl bij Brand.