Werkgeversaansprakelijkheid

Op deze pagina leest u meer over de werkgeversaansprakelijkheid in de horeca: wat speelt er? Welke risico’s loopt u als ondernemer in deze branche? Welke maatregelen kunt u nemen om die te verlagen?

Als uw personeel zich op het werk bezeert, brengt dat voor niet alleen verzuimkosten met zich mee, maar u kunt ook nog eens aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade. U bent immers verantwoordelijk voor de veiligheid van uw werknemers. Weet u of uw werknemers op een veilige manier en in een veilige omgeving werken? En of ze niet te zwaar werk verrichten? Een RI&E geeft u inzicht in de risico’s waar u aansprakelijk voor kunt worden gesteld.

Een klein hoekje

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hoe die hoekjes eruit zien, is per bedrijf verschillend. Daarom is iedere ondernemer met personeel wettelijk verplicht om een RI&E uit te voeren: een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Dat geeft u een goed beeld van aandachtspunten op het gebied van werknemersveiligheid. Op die manier kunt u werkgeversaansprakelijkheid bij een ongeval zoveel mogelijk beperken.

Wat is een RI&E?

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie bestaat uit twee onderdelen:

 1. Een lijst van alle risico’s in uw bedrijf: zowel op veiligheids- als gezondheidsgebied.

 2. Een plan van aanpak om die risico’s te verminderen.

Deze twee onderdelen stellen u in staat om de veiligheid van uw personeel te waarborgen én om de daarbij behorende financiële risico’s te verminderen. Want u kunt alleen de juiste preventiemaatregelen nemen, als u weet welke risico’s er zijn in uw bedrijf.

Inspectie SZW controleert

De overheid heeft de RI&E verplicht gesteld voor alle werkgevers via de Arbowet. Inspectie vindt plaats door de inspectiedienst ( voorheen de Arbeidsinspectie) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Geldigheid RI&E

Hoe vaak u de RI&E moet bijwerken, staat niet letterlijk in de Arbowet genoemd. Wel is het zaak dat de RI&E actueel blijft. Dat betekent dat u de RI&E moet aanpassen, op het moment dat er veranderingen plaatsvinden in werkprocessen of -omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er andere machines of technieken gebruikt gaan worden.

Instructie personeel

Een veilige werkomgeving valt of staat met een goede instructie van het personeel. Zorg ervoor dat alle werknemers (ook de flexwerkers) weten wat ze moeten doen om op een veilige manier te kunnen blijven werken. Instrueer ze ook regelmatig over wat ze moeten doen in het geval van brand of een andere calamiteit, zoals een gaslek, overstroming of stroomstoring.

Bij een overval

Zorg dat ook alle medewerkers weten wat ze moeten doen bij een overval; laat ze de inhoud van de kassa direct afgeven en maak duidelijk dat ze NIET moeten proberen de held uit te hangen. Plaats, om een gewelddadig reactie te voorkomen, een stil alarm. Laat uw medewerkers – zodra de overvallers zijn vertrokken – direct 112 bellen, en een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de daders geven.

Lees hier meer over in Preventie Overval.

Meer informatie vindt u op: www.rie.nl

Checklist veilige werkomgeving

Een belangrijk onderdeel van de RI&E in de horeca, is de veiligheid van werkruimtes en de fysieke belasting van uw werknemers. Vraagt u zich bijvoorbeeld af of:

 • uw medewerkers niet te lang achter elkaar hoeven te staan;

 • afdoende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de keukenvloer glad is;

 • er voldoende ventilatie is in keuken en magazijn (wordt het koolzuurniveau gemeten in de drankkelder?);

 • er deugdelijke klimmogelijkheden zijn in het magazijn (een trapje in plaats van kratten);

 • het magazijn goed verlicht is (hangen de tl-buizen niet te dicht boven de opgeslagen goederen?);

 • de stellingen in het magazijn goed verankerd zijn (staan er niet te zware goederen op?);

 • de gasslangen niet beschadigd of poreus zijn (worden ze regelmatig gekeurd en indien nodig vervangen?);

 • de elektrische installatie en apparaten wel veilig zijn (worden ook deze regelmatig gekeurd?).

Hieronder vindt u enkele tips waarmee u de kans op een ongeluk van uw werknemers kunt verkleinen:

Werkplek

 • Zorg ervoor dat de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) actueel is en het bijbehorende Plan van Aanpak actief wordt opgevolgd.

 • Stel taak- en risicoanalyses op en maak werkinstructies. Bespreek deze periodiek. Extra aandacht is nodig voor de instructies en het toezicht op uitzendkrachten, seizoenskrachten en stagiaires.

 • Zorg ervoor dat er altijd voldoende goed opgeleide BHV’ers (bedrijfshulpverleners) aanwezig zijn.

 • Zorg ervoor dat de beveiliging en markering van keukenapparatuur op orde is.

 • Laat alleen hiervoor opgeleid personeel met (snij)machines werken.

 • Zorg voor duidelijke instructies voor het werken in de nabijheid van machines.

 • Let op bij het gebruik van gevaarlijke stoffen en geef uw werknemers specifieke instructies.

Bewustwording

 • Besteed geregeld aandacht aan preventie en veiligheid en geef instructies.

 • Controleer periodiek of de instructies ook worden nageleefd.

 • Bespreek incidenten en trek hier lessen uit.

 • Oefen ontruimingen en geef indien van toepassing trainingen hoe om te gaan met agressie.

Bedrijfsuitjes

 • Let op de aard en het risico van het uitje. Past dit bij de algemene gezondheid en sportiviteit van uw medewerkers?

 • Neem bij de geplande activiteiten de veiligheidsaspecten in acht, ook als de organisatie van het uitje in handen is van een professioneel bureau.

 • Persoonlijke omstandigheden

 • Zorg ervoor dat werknemers die de taal onvoldoende machtig zijn uw instructies ook kunnen begrijpen.

 • Let op onderlinge agressie en probeer dit te voorkomen.

 • Voorkom pesten op het werk.

 • Wees alert op alcohol- en drugsgebruik.

 • Bied werknemers een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) aan.