Trends en ontwikkelingen

Naast hotels en pensions worden ook hotel-restaurants en conferentiecentra tot de hotelbranche gerekend. Op deze pagina leest u meer over de trends en ontwikkelingen in de hotelbranche: wat speelt er? Welke risico’s loopt u als ondernemer in deze branche? Welke maatregelen kunt u nemen om die te verlagen?

Groeiende markt

De logeermarkt is de afgelopen jaren gegroeid. De verwachting is dat de markt ook in 2015 verder zal groeien. De branche is sterk afhankelijk van de schommelingen in de economie. Inmiddels zorgt de aantrekkende wereldeconomie voor toenemende zakelijke bestedingen en ook de consumentenbestedingen zullen naar verwachting de komende jaren weer stijgen. Door kostenbeheersing is de gemiddelde kamerprijs gedaald, maar de bezetting is gestegen. Zelfstandige hotels hebben het vaak zwaar in een steeds competitiever speelveld en het aandeel van grote, vaak internationale, ketens neemt toe. De branche kent een beperkt aantal bedrijfsoprichtingen, maar tussen 2007 en 2014 was het aantal bedrijfsoprichtingen groter dan het aantal opheffingen. De omzet in 2013 bedroeg € 3,7 miljard.

Wet- regelgeving

Hotels en pensions krijgen met steeds meer te maken met wet- en regelgeving op het gebied van hygiëne en (voedsel)veiligheid. Daarnaast geldt sinds 2013 een minimum alcoholleeftijd van 18 jaar.

Risico

Strengere wet- en regelgeving op het gebied van alcohol en voedselveiligheid brengt nieuwe en verhoogde risico’s op het gebied van aansprakelijkheid met zich mee.

Maatregel

Breng in kaart voor welke risico’s u aansprakelijk bent en welke preventiemaatregelen u daarvoor kunt nemen.Brand- en bedrijfsschade vormen hoge risico’s in deze branche.

Trends

In de restaurantbranche zijn de volgende trends waarneembaar:

 • Steeds meer reserveringen worden online gemaakt: via reserveringssites als Booking.com, via online travel agencies (OTA’s), via eigen websites en via veilingsites.

 • De verbeterde mogelijkheden voor televergaderen resulteren in een afnemende vraag van het bedrijfsleven aan hotelovernachtingen en vergaderfaciliteiten.

 • Het aantal hotels dat onder een keten valt, stijgt. Grotere (internationale) ketens richten zich steeds meer op managementcontracten. Hierbij verzorgt de hotelketen het management van een hotel in een ruil voor een vergoeding die doorgaans prestatieafhankelijk is.

 • De opkomst van Airbnb: de verhuur van kamers door particulieren, vormt een aanzienlijke bedreiging voor de branche.

 • Kwaliteit, gastvrijheid en beleving worden steeds belangrijker. Tegelijkertijd komen er steeds meer lowbudgetketens zonder horeca of bijzondere voorzieningen.

 • De vergrijzing neemt toe,. Daardoor is er een groeiende groep ouderen die relatief meer te besteden heeft en veel reist.

 • Sociale media en vergelijkingssites zijn zeer populair: potentiële gasten oriënteren zich uitgebreid online voordat ze boeken.

 • Bij de bouw van nieuwe hotels worden nieuwe technologieën ingezet voor klimaatneutrale gebouwen.

Risico’s

 • Nieuwe businessmodellen brengen nieuwe risico’s en een verandering in aansprakelijkheid met zich mee.

 • Ook het gebruik van nieuwe technologieën in panden kunnen leiden tot veranderde risico’s.

 • De toename van pinbetalingen en het gebruik van nieuwe betalingstechnologie leiden tot meer betalingsrisico’s. Storingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot omzetverlies en de risico’s op het gebied van cybercriminaliteit nemen toe.

Maatregelen

 • Goed risicomanagement wordt steeds belangrijker. Inventariseer welke risico’s gedekt zijn en welke niet.

 • Zorg voor goed materiaal dat op de juiste manier wordt geïnstalleerd en regelmatig wordt gecontroleerd door vakmensen.

Personeel

In de logeerbranche bestaat het grootste gedeelte van de kosten uit personeelskosten: 37% (gevolgd door kosten van huisvesting en energie). Het ziekteverzuim ligt in de hotelbranche ruim onder het landelijk gemiddelde van 3,9%. Het aandeel flexwerkers neemt toe. De belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn lichamelijke (over)belasting en onregelmatige werktijden: personeel in hotels moet vaak lang staan. De instroom in de WGA en de publieke sectorpremies van het UWV voor WGA en Ziektewet stijgen in 2015.

Risico’s

Er is in deze branche een verhoogd risico op verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en ook het risico op een pensioengat is groot.

Maatregelen

Preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in de branche steeds belangrijker. U bent als ondernemer met personeel wettelijk verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Dat geeft u een goed beeld van aandachtpunten op het gebied van werknemersveiligheid. Laat u verder goed adviseren over de mogelijkheden van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet-flex en WGA. Meer informatie over de gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) voor de inhuur van flexwerkers vindt u bij de wiki’s over Personeel.