Trends en ontwikkelingen

Op deze pagina leest u meer over de trends en ontwikkelingen in de cafébranche: wat speelt er? Welke risico’s loopt u als ondernemer in deze branche? Welke maatregelen kunt u nemen om die te verlagen?

Krimpende markt

Cafébezoek en -omzet zijn de afgelopen jaren sterk gedaald. Dat komt door btw- en accijnsverhoging, de verhoging van de leeftijd voor alcoholgebruik en door het rookverbod (ook voor kleine cafés zonder personeel). Het WK Voetbal van 2014 zorgde voor een kleine opleving, maar naar verwachting zet de krimp toch verder door. Daarnaast is de cafébranche ook erg gevoelig voor de stand van de economie.

Cijfers

De bestedingen in cafés zijn – onder invloed van de economie – de afgelopen jaren flink gedaald. In 2005 gaf een bezoeker gemiddeld nog € 12,40 uit, terwijl dit bedrag in 2013 op € 8,90 lag. In totaal werd in 2013 een omzet van ongeveer € 3,0 miljard behaald.

Risico

Een lagere winstgevendheid brengt financiële risico’s met zich mee.

Maatregelen

Een goed inkoopbeleid kan al veel schelen. Zorg dat u een goede rechtsbijstand- en kredietverzekering hebt en schakel waar nodig een incassodienst in.

Wet- regelgeving

De omzet en winstgevendheid hebben zoals gezegd flink te lijden onder de btw- en accijnsverhogingen, de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar en het rookverbod. Daarnaast komt er ook steeds meer wet- en regelgeving op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid. Het rookverbod heeft dan weer een positieve uitwerking op het brandrisico en kan daarom tot verlaging van de premies voor brand- en inkomensverzekeringen leiden.

Risico

Strengere wet- en regelgeving op het gebied van alcohol, roken en voedselveiligheid brengt nieuwe en verhoogde risico’s op het gebied van aansprakelijkheid met zich mee.

Maatregel

Breng in kaart voor welke risico’s u aansprakelijk bent en welke preventiemaatregelen u daarvoor kunt nemen.

Trends

In de cafébranche zijn de volgende trends waarneembaar:

  • Cafés die zich specialiseren in speciale bieren of cocktails groeien in populariteit.

  • Drankleveranciers krijgen steeds meer ‘macht’. Vaak zijn zij eigenaar van het pand en de café-exploitant is verplichte afnemer van de merken van deze leverancier.

  • Steeds meer cafés bieden WiFi.

  • Er is in het aanbod een verschuiving van sterke(re) dranken naar koffie/theeafzet. Ook bieden steeds meer cafés maaltijden of hapjes aan.

  • De branche kent ieder jaar een relatief groot aantal bedrijfsoprichtingen, hoewel dat aantal wel sterk is gedaald sinds 2007. Met uitzondering van 2011 is sinds 2009 het aantal bedrijfsopheffingen groter dan het aantal oprichtingen. In 2013 telde de branche ruim 1.000 bedrijfsoprichtingen.

  • Er wordt in cafés steeds meer gepind of contactloos betaald. Om het risico op een overval te beperken wordt in sommige cafés zelfs helemaal geen cash meer geaccepteerd.

  • Terrassen worden steeds vaker verwarmd met gas- of infraroodverwarmers. Het terrasseizoen is daardoor langer en hebben de rokers een comfortabele rookplek.

Risico’s

De toename van pinbetalingen en het gebruik van nieuwe betalingstechnologie leiden tot meer betalingsrisico’s. Storingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot omzetverlies. De toename in het gebruik van terrasverwarmers leidt tot grotere brand- en aansprakelijkheidsrisico’s.

Maatregelen

Zorg voor goed materiaal dat op de juiste manier wordt geïnstalleerd en regelmatig wordt gecontroleerd door vakmensen.

Personeel

Ongeveer 29% van de kosten in deze branche bestaat uit personeelskosten. Het aandeel flexwerkers en zzp’ers neemt toe. De belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn lichamelijke (over)belasting en onregelmatige werktijden. De instroom in de WGA en de publieke sectorpremies van het UWV voor WGA en Ziektewet stijgen in 2015.

Risico’s

Er is in deze branche een verhoogd risico op verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en ook het risico op een pensioengat is groot.

Maatregelen

Preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn steeds belangrijker.  U bent als ondernemer met personeel wettelijk verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Dat geeft u een goed beeld van aandachtpunten op het gebied van werknemersveiligheid. Laat u verder goed adviseren over de mogelijkheden van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet-flex en WGA. Meer informatie over de gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) voor de inhuur van flexwerkers vindt u bij de wiki’s over Personeel.