3 kranen rond een hoogbouw in aanbouw

Schade aan (bouw)project

U heeft afgesproken dat u op een bepaalde datum een project oplevert. Maar er zijn veel risico’s die tijdige oplevering in gevaar kunnen brengen. Er kan op de bouwplaats brand uitbreken, vandalen kunnen de boel vernielen, het kan gaan stormen of een constructie begeeft het. Kortom: u loopt een vrij groot risico dat u het project niet op tijd kunt opleveren. Op deze pagina leest u welke maatregelen u kunt nemen om dat te voorkomen.

Communicatie, controle en planning

Als een bouwproject beschadigd raakt, instort of helemaal verdwijnt, kan niet alleen de planning in gevaar komen, maar moet u ook al het bouwmateriaal nog eens inkopen en het werk nog een keer uitvoeren. De kosten daarvoor kunnen enorm oplopen. U kunt zich daartegen verzekeren met een construction allrisk (kortweg: CAR)-verzekering. Daarmee heeft u de verloren tijd echter niet terug. Daarom is het beter om vooraf een aantal risico’s te verkleinen. Communicatie, controle en planning zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden.

Op de bouwplaats

De meest voorkomende schades tijdens bouwprojecten zijn diefstal en schade door extreem weer. Uw bouwproject kan verder beschadigd raken door:

 • brand;
 • vandalisme;
 • ontwerpfouten;
 • fouten tijdens het werk (bouw-, montage- of installatiefouten);
 • ongeschikte materialen.

Met een CAR-verzekering verzekert u zich tegen deze schades.

Extreem weer

Dankzij het waarschuwingssysteem van het KNMI kunt u extreme weersomstandigheden zoals storm meestal op tijd aan zien komen. Als de te verwachten omstandigheden daarom vragen, kunt u uw bouwproject beschermen door:

 • uw (kortetermijn-)planning hierop aan te passen; bij regen kunt u bijvoorbeeld betonstorten of schilderwerk beter uitstellen;
 • losse materialen op te bergen;
 • werkzaamheden aan daken en gevels waterdicht af te dekken met dekzeilen en die goed te verzwaren en vast te zetten. Dit moet sowieso dagelijks na beëindiging van de werkzaamheden gebeuren, maar zeker bij onderbreking van de werkzaamheden vanwege slecht weer.

Meer preventietips vindt op de risicopagina Extreem weer.

Grondwerkzaamheden

Bij werkzaamheden in de grond, zoals heien of graven, bent u volgens de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) verplicht vooraf een onderzoek uit te voeren. Voor aanvang van de werkzaamheden moet u onderzoek laten doen naar de ligging van kabels, leidingen en dergelijke. Als het erop lijkt dat die aanwezig zijn, moet u de exacte locatie vaststellen en ze handmatig vrij graven en beschermen. Als u tijdens de werkzaamheden op archeologische objecten of bouwwerken stuit, gelden de voorschriften uit de in 2007 herziene Monumenten- wet. Daarin is het ‘de veroorzaker betaalt-principe’ opgenomen: de kosten van archeologisch onderzoek of andere maatregelen kunnen voor rekening komen van de initiatiefnemer of ontwikkelaar in plaats van voor die van de overheid.

Houd er rekening mee dat wanneer u ondergrondse objecten aantreft, dat extra werk, kosten en vertraging kan opleveren.

Goede communicatie

In de eerste helft van 2016 is het aantal ernstige ongelukken in de bouw schrikbarend toegenomen. Een belangrijke oorzaak is gebrekkige communicatie. Tegenwoordig worden veel arbeidskrachten ingehuurd die uit Oost-Europa of Portugal komen. Zorg dat ondanks de taalbarrière iedereen op de bouwplaats weet wat zijn taken, plichten en verantwoordelijkheden zijn. Huur daarvoor een goede toezichthouder (opzichter) in, die in staat is om met alle arbeiders te communiceren – desnoods via een tolk.

Daarnaast is het ook belangrijk goed contact te onderhouden met:

 • de opdrachtgever. Hiermee voorkom je dat te laat blijkt dat er naar een ander resultaat is toegewerkt dan verwacht werd.
 • de buren. Door ongerustheid over wat er gaat gebeuren kan een project vertraging oplopen.
 • overheden. Vooral onvoorziene geblokkeerde aanvoerroutes en werkzaamheden naast de bouwplaats kunnen vertraging of schade opleveren.

Montage- en installatiefouten

Het grootste risico tijdens montage- of installatiewerkzaamheden is het gebrek aan vakkennis. Verkeerd geïnstalleerde of gemonteerde onderdelen kunnen voor enorme schades zorgen. U kunt dat voorkomen met de volgende maatregelen:

 • Maak vooraf een goede risicoanalyse: wat gaan we precies doen en hoe doen we dat? Wat zou daarbij verkeerd kunnen gaan en welke extra maatregelen zijn nodig om dat te voorkomen?
 • Maak een goede planning, zodat de werkzaamheden in de juiste volgorde plaatsvinden en niet gehaast afgeraffeld hoeven te worden. Veel constructiefouten kunnen voorkomen worden door het project vooraf in 3D uit te werken. In een BIM (Bouw Informatie Model) kunnen alle betrokken partijen alle informatie uit de ontwerp-, bouw-, beheer- en onderhoudsfase bij elkaar brengen.
 • Stel een opzichter aan die toeziet op uitvoering van de planning. Hij weet precies wie wat doet en ziet erop toe dat dit gebeurt. Zo voorkomt hij dat mensen elkaar in de weg lopen. De opzichter moet er ook op toezien dat iedereen op de bouwplaats zich houdt aan de vergunningsvoorwaarden en andere overheidsvoorschriften.
 • Laat vooraf het te bouwen object handmatig goed inmeten. Daarmee kunt u ook al een hoop ellende voorkomen. Het gebeurt bijvoorbeeld weleens dat de exacte locatie of afmetingen van het (naastgelegen) pand anders zijn dan in de plannen en vergunningen is vastgelegd. Daar komt u alleen op deze manier achter.
 • Zorg voor solide bouwconstructies, door dragende constructies tijdens werkzaamheden afdoende te stutten en (door) te stempelen.
 • Laat stofgevoelige materialen verwijderen, afschermen of inpakken.
 • Huur alleen goed geschoolde mensen in, met kennis van de huidige stand van de toegepaste technieken. Laat minder ervaren mensen in teams samenwerken met ervaren mensen.

CAR (Construction All Risk)

Met de CAR-verzekering verzekert u alle bij een verzekerd werk betrokken bedrijven en mensen tegen fysieke beschadiging van uw bouwprojecten. U kunt doorgaans de volgende zaken meeverzekeren:

 • aansprakelijkheid op de bouwplaats;
 • schade aan eigendommen van de opdrachtgever, personeel en directie;
 • schade tijdens transport van bouwmaterialen;
 • schade aan hulpmateriaal, zoals steigers, keten, loodsen, machines, gereedschappen en werktuigen.

Niet verzekerd is bijvoorbeeld: schade door opzet van de verzekerde, bedrijfsschade en schade door niet voldoen aan wet- en regelgeving.