werknemers in de bouw die aan het overleggen

Ondernemer en personeel in de bouw

De bouwsector kent steeds meer zelfstandigen zonder personeel. Maar liefst 85 procent bestaat uit eenmansbedrijven. De grotere bedrijven hebben een steeds dikkere flexibele schil: zij huren steeds vaker zzp’ers in. Veel van hen komen uit Oost-Europa en Portugal. Het vinden van vakbekwame technici is een steeds grotere uitdaging. Op deze pagina vindt u informatie over personeel en de risico’s die u als werkgever loopt.

Flexwerkers

Naar verwachting zal het aandeel flexwerkers de komende jaren in deze sector flink toenemen. De nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) die in 2015 gefaseerd van kracht is geworden, heeft gevolgen voor de inhuur van flexwerkers. Zo beperkt de ketenregeling in de WWZ het aantal tijdelijke contracten (de ‘keten’ aan opeenvolgende contracten) dat u met flexwerkers kunt afsluiten. Ook mag u in tijdelijke contracten van 6 maanden of korter geen proeftijd meer opnemen.

Meer informatie over de gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) voor de inhuur van flexwerkers vindt u in dit artikel.

Wet DBA

Per 1 mei 2016 heeft de Belastingdienst de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) laten vervallen. In plaats daarvan kwam het kabinet met de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) om schijnzelfstandigheid bij zzp’ers aan te pakken. Die wet bracht echter niet de rust en duidelijkheid die de regering voor ogen had. Daarom wordt momenteel hard gewerkt aan nieuwe wet- en regelgeving, die op 1 januari 2020 de wet DBA moet vervangen.Tot die tijd wordt de wet DBA niet gehandhaafd. Wel wordt ‘evidente schijnzelfstandigheid’ aangepakt. Meer hierover kunt u lezen op de website van de Belastingdienst bij Bang voor boetes of naheffingen? Niet nodig.

Buitenlandse werkkrachten

Door de concurrentieslag zien veel aannemers zich gedwongen goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa (Polen, Roemenië en Bulgarije) en uit Portugal in te huren. Van de 379.000 werknemers in de bouw in 2014 had 17.400 een buitenlandse nationaliteit. Dat heeft de afgelopen jaren tot grote problemen geleid. Tijdens de aanleg van de A2 ontvingen de zeventig Portugezen die aan de tunnel bij Maastricht werkten, structureel een te laag loon, ze maakten veel te veel uren, terwijl ze veel te hoge kosten moesten betalen voor huisvesting en vervoer. Naast uitbuiting leidt de taalbarrière tot problemen. Zo stelde de Inspectie SZW in de eerste helft van 2016 een enorme groei in het aantal ernstige ongelukken op bouwplaatsen vast, onder andere veroorzaakt door miscommunicatie.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in de bouwsector in het laatste kwartaal van 2017 was 3.3 procent. Sinds 2012 bleef het verzuim onder de 4 procent.

Wettelijke bepalingen ziekteverzuim

Sinds 1 januari 2014 is de wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (de BeZaVa) van kracht. Deze wet verplicht u als werkgever om aparte premies te betalen voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijk contract. Deze WGA-flex verzekert het risico dat zieke werknemers met een flexibel contract na twee jaar de WGA ingaan. U bent vrij om te kiezen of u deze premies afdraagt aan het UWV (u bent dan ‘publiek verzekerd’) of aan een verzekeraar (u bent ‘eigenrisicodrager’).

Per 1 januari 2017 worden de WGA-flex en WGA-vast (de verzekering tegen langdurig ziekteverzuim van vaste werknemers) samengevoegd. Hoe meer werknemers u in dienst heeft, hoe meer het de moeite loont om te onderzoeken welke optie voor u het best geschikt is: het UWV of een private verzekering. Als u ervoor kiest om het WGA-risico te laten verzekeren door een verzekeraar in plaats van het UWV (lees: eigenrisicodrager te worden), doet u dat voortaan dus voor beide risico’s. U doet er verstandig aan zich goed te laten adviseren over de mogelijkheden van eigenrisico-dragerschap voor de Ziektewet-flex en de WGA.

Gezondheidsrisico’s

Werknemers in de bouw lopen grote gezondheidsrisico’s. Werken op hoogte is een groot risico, net als werken met machines en werken in besloten ruimten. Daarnaast kan er in de bouw sprake zijn van blootstelling aan asbest en andere kankerverwekkende stoffen. Verder kan de zware lichamelijke belasting (tillen, duwen, trekken en dragen) leiden tot klachten, die op hun beurt kunnen leiden tot ziekteverzuim. In ernstige gevallen zelfs tot arbeidsongeschiktheid.

Preventie en verzuimbeleid

Helaas blijkt ruim een kwart van de bouwbedrijven geen verzuimbeleid te hebben. Wel is de arbodienstverlening in de bouw beter georganiseerd dan in andere sectoren: 83% van de bouwbedrijven heeft een contract met een arbodienst of een andere dienstverlener (tegen 77% in de andere sectoren).

Preventie is juist in de bouwsector erg belangrijk. Voorkomen is immers beter dan genezen. Bovendien is preventie uw wettelijke en morele zorgplicht horende bij goed werkgeverschap (art. 7.611 en 7.658 van het Burgerlijk Wetboek). Ook verzuimbegeleiding, re-integratie en een goede inkomensverzekering zijn in de bouw van essentieel belang.