koe in de wei

Aansprakelijkheid

Als melkveehouder heeft u al veel aan uw hoofd. En dan loopt u ook nog eens het risico aansprakelijk gesteld te worden voor schade. Bijvoorbeeld voor schade ontstaan door een vervuilde melklevering of door een aanrijding met uw tractor. Dat wilt u niet alleen voorkomen omdat de afhandeling veel tijd kost, maar ook omdat u uw goede naam in ere wilt houden. Hoe u dat kunt doen, leest u in dit artikel.

Onbruikbare melk

De testmethoden om de kwaliteit van uw melk te testen worden steeds beter. Maar tegelijkertijd moet uw melk aan steeds meer kwaliteitseisen voldoen. Wanneer de geleverde melk te veel bacteriën of antibiotica blijkt te bevatten, wordt de melk afgekeurd voor consumptie. Daar bent u als het goed is tegen verzekerd via uw aansprakelijkheidsverzekering. Maar wat veel melkveehouders niet weten, is dat de onbruikbare melk die nog in uw tank zit, als eigen risico wordt beschouwd. Dat kan u een financiële strop bezorgen van enkele duizenden euro’s. Neem daarom alle mogelijke voorzorgsmaatregelen in acht om dat te voorkomen: houd goed bij welke dieren niet met de melkmachine gemolken mogen worden en zorg voor een goede reiniging van melkinstallatie en -tank.

Mestopslag

Als uw mestopslag stukgaat, is de kans groot dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de milieuschade die u daarmee veroorzaakt. Daarom eisen verzekeringsmaatschappijen dat de silo voldoet aan de Bouwtechnische Richtlijn Milieu (BRM) 1990. U voldoet aan deze richtlijn als u zorg draagt voor een regelmatig keuring van de opslag. Hoe vaak dat moet gebeuren, is afhankelijk van het materiaal van de opslag. Een mestzak zal eerder stukgaan dan een betonnen bassin. Laatstgenoemde hoeft daarom pas twintig jaar na bouw voor het eerst gekeurd te worden.

Veilig bezoek

Om fysieke of materiële schade bij een bezoek aan uw bedrijf te voorkomen, zorgt u voor een zo veilig mogelijke omgeving. Zorg bijvoorbeeld dat er geen gladde vloeren zijn om op uit te glijden, geen losliggende slangen om over te struikelen en geen ongemarkeerde glazen deuren of wanden om doorheen of tegenaan te lopen. Onveilige elektra is voor iedereen een groot gevaar en daarom wordt periodieke keuring van apparaten en bedrading door de meeste brandverzekeringen verplicht gesteld (bijvoorbeeld met ElektraGarant). Hoe u besmetting van dierziektes door bezoek voorkomt, leest u in Diergezondheid.

Veilig verkeer

Tractoren en andere grote voertuigen die worden gebruikt in deze branche vormen een extra groot verkeersrisico op de weg. Zorg dat de bestuurder zich op de openbare weg aan de wettelijke snelheidsnorm houdt en vermijd rijden in het donker. En wist u dat u aansprakelijk bent voor ongelukken op door u vervuilde openbare wegen? Als een automobilist in de sloot belandt omdat de weg glad was door de modder van uw tractor, zult u als schuldige worden aangewezen. Ook hier geldt: de vervuiler betaalt. Om dat te voorkomen, doet u er verstandig aan de openbare wegen schoon te maken en/of waarschuwingsborden te plaatsen.

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

U wilt niet elke keer als u een order aanneemt opnieuw hoeven onderhandelen over leverings- en betalingsbepalingen. Daarom is het verstandig algemene voorwaarden op te stellen. Zo maakt u direct duidelijk wat voor u en de wederpartij de wederzijde rechten en plichten zijn. U kunt hierin bijvoorbeeld opnemen tot welk bedrag u maximaal aansprakelijk bent.

Wettelijke basiseisen

Om te voorkomen dat ondernemers zich via hun voorwaarden van iedere, redelijke aansprakelijkheid kwijten, zijn er door de wet twee basiseisen gesteld aan algemene voorwaarden:

  • De inhoud van uw algemene voorwaarden mag niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij: wat ‘onredelijk bezwarend’ is, is bij wet bepaald en vastgelegd in een grijze en zwarte lijst.

  • De wederpartij moet van u een redelijke mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden (u heeft een informatieplicht).

Informatieplicht

U kunt zich alleen beroepen op de bepalingen in uw algemene voorwaarden, als u deze vóór of tijdens het sluiten van een overeenkomst aan de wederpartij heeft verstrekt. De wederpartij moet op zijn beurt ‘uitdrukkelijk of stilzwijgend’ met de algemene voorwaarden hebben ingestemd.

Checklist voorwaarden

Controleer vóórdat u een bestelling aanneemt of de voorwaarden die u daaraan stelt u voldoende beschermen tegen aansprakelijkheid. Vraagt u zich bijvoorbeeld af of:

  • uw voorwaarden ook voor deze bestelling nog kloppen;

  • uw voorwaarden voldoen aan de wettelijke basiseisen;

  • u de wederpartij vooraf de voorwaarden heeft verstrekt;

  • de wederpartij instemt met de voorwaarden.