Nieuwsgierige biggen

Trends en ontwikkelingen

Op deze pagina leest u meer over de trends en ontwikkelingen in de intensieve veehouderij: wat speelt er? Welke risico’s loopt u als ondernemer in deze branche? Welke maatregelen kunt u nemen om die te verlagen?

In deze branche vallen: vleesvarkensbedrijven en leghen-, vleeskuiken- en overige pluimveebedrijven. Totaal gaat het om bijna 5500 bedrijven in Nederland. De grootste populatie in de intensieve veehouderij is die van kippen.

Trends, cijfers en verwachtingen

Ga voor actuele sectorinformatie zoals macro-economische cijfers, trendmatige analyses en vooruitzichten naar insights. Met deze website voorziet ABN AMRO het bedrijfsleven van up-to-date economische informatie, nodig om concurrerend te kunnen ondernemen. Daar vindt u ook het laatste nieuws over de economie, sectoren en grondstoffen.

De cijfers over en de visie op de agrarische sector worden u aangeboden door sectoreconoom Frank Rijkers.

Wet- & regelgeving

Toenemende (Europese) wet- en regelgeving betekent een grote lastenverzwaring in de agrarische sector:

 • Legbatterijen zijn per 1 januari 2012 verboden in Europa. Veel pluimveehouders houden nu scharrelkippen in iets grotere verrijkte kooien, in de EU toegestaan tot 2021.

 • De dierrechten voor de varkens- en pluimveehouderij blijven in ieder geval tot 2016 gehandhaafd. De meeste bedrijven voldoen inmiddels aan de regels voor milieu en dierenwelzijn. De dierrechten en nieuwe mesteisen zijn nadelig voor de concurrentiepositie van de Nederlandse kippenboeren.

 • Er wordt nog steeds veel energie gestoken in maatregelen om het antibioticagebruik verder terug te dringen.

 • In 2024 zijn asbestdaken definitief verboden in Nederland. Voor die tijd moeten alle asbesthoudende dakbedekkingen zijn verwijderd.

Trends

In de intensieve veehouderij zijn een aantal trends waarneembaar:

 • De vraag naar biologisch vlees groeit nog steeds. Naar verwachting stijgt het marktaandeel van biologisch pluimvlees van 7 naar 20%. Voor varkensvlees is er een retail-breed marktconcept voor varkensvlees met de titel Het Varken van Morgen. Het is gebaseerd op het Beter Leven-concept, maar met nog iets strengere milieueisen. Dit leidt tot meer toegevoegde waarde, een hoger maatschappelijk draagvlak en kansen in een verzadigde Europese markt.

 • De pluimveesector verwerkt en exporteert meer mest dan wettelijk is voorgeschreven, waarmee deze branche de milieudruk verlicht op andere branches zoals de melkveehouderij en varkenshouderij.

 • De internationalisatie van slachterijen kan helpen om marktpenetratie in andere EU-landen te vergroten.

Risico’s

 • Strengere wet- en regelgeving op het gebied van diergezondheid, en voedselveiligheid kan leiden tot nieuwe of verhoogde risico’s op het gebied van aansprakelijkheid.

 • Variaties in wisselkoersen, energieprijzen en productprijzen zorgen voor fluctuaties in het inkomen.

 • Transport van dieren brengt specifieke risico’s met zich mee op het gebied van ziekte en ongevallen van de dieren, vervoerdersaansprakelijkheid, lading en milieu. Nieuwe wetgeving zorg voor mogelijke veranderingen in deze risico’s.

 • Het boerenbedrijf wordt in toenemende mate afhankelijk vaneen soepele en foutloze werking van ICT en techniek.

Maatregelen

 • Een financiële buffer en eventueel een krediet- en/of rechtsbijstandverzekering zijn in deze branche geen overbodige luxe.

 • Laat u goed adviseren over welke risico’s u loopt: welke aansprakelijkheden zijn er in uw bedrijf? (Is er bijvoorbeeld sprake van product- of vervoerdersaansprakelijkheid?).

 • Het risico op machinebreuk en van ICT-storingen kan worden afgedekt met de juiste verzekeringen. Daarnaast is regelmatige keuring en onderhoud onontbeerlijk.

Personeel

Veel boeren zijn zelfstandig ondernemer. Relatief veel van hen hebben minder dan 10 personeelsleden. Om te besparen op personeelskosten, wordt in deze sector voortdurend gezocht naar instrumenten om zo efficiënt mogelijk te werken. Bovendien blijkt het lastig om geschikt personeel te vinden.

De WGA-vast premies van het UWV voor agrarische bedrijven dalen in 2015. Toch zijn ze nog steeds hoger dan die voor andere sectoren in het bedrijfsleven. Daarentegen stijgen de premies voor WGA-flex en Ziektewet-flex (ZW-flex). Deze premies zijn dan weer lager dan die voor andersoortige bedrijven.

Het aantal eigenrisicodragers voor de WGA is in 2014 met bijna 10% afgenomen in vergelijking met het jaar daarvoor.

Risico’s

 • In de agrarische sector komen een aantal ‘beroepsziektes’ regelmatig voor, zoals infectieziekten (door contact met dieren), fysieke klachten door intensief lichamelijk werk, huidaandoeningen en luchtwegaandoeningen door blootstelling aan chemicaliën zoals bestrijdingsmiddelen.

 • Door schaalvergroting groeien de risico’s op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

 • De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) kan – zeker met het oog op de toename van het aandeel flexwerkers – een grote impact hebben op de personeelskosten. De nieuwe wet Werk en zekerheid (WWZ) kan gevolgen hebben voor de inhuur van flexwerkers.

 • Voor deze groep ondernemers is het risico op verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en het risico op een pensioengat groot. Wel is er voor de agrarische sector algemeen verbindend verklaarde cao’s, zoals het sociaal fonds arbeidsmarktbeleid voor agrarische en aanverwante bedrijven (Colland cao).

Maatregelen

 • Preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in deze branche steeds belangrijker.

 • U bent als ondernemer met personeel wettelijk verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Dat geeft u een goed beeld van aandachtpunten op het gebied van werknemersveiligheid. Als u daar hulp bij zoekt, dan kan Stichting Stigas de uitvoering van het arboconvenant Agro & Arbo werkt beter voor u coördineren. Ook biedt de stichting RI&E diensten, re-integratie en preventieadviezen.

 • Laat u zich verder goed adviseren over de mogelijkheden van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet-flex en WGA.

Meer informatie over de gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) voor de inhuur van flexwerkers vindt u onder Personeel.