zon die door kas naar binnen schijnt

Trends en ontwikkelingen

Op deze pagina leest u meer over de trends en ontwikkelingen in de glastuinbouw: wat speelt er? Welke risico’s loopt u als ondernemer in deze branche? Welke maatregelen kunt u nemen om die te verlagen?

In de glastuinbouwbranche vallen alle bedrijven die zich bezighouden met tuinbouw in kassen.

Trends, cijfers en verwachtingen

Ga voor actuele sectorinformatie zoals maco-economische cijfers, analyses en vooruitzichten naar insights. Met deze website voorziet ABN AMRO het bedrijfsleven van up-to-date economische informatie, nodig om concurrerend te kunnen ondernemen. Ook vindt u het laatste nieuws over de economie, sectoren en grondstoffen.

De cijfers over en de visie op de agrarische sector zijn samengesteld door sectoreconoom Frank Rijkers.

Wet- & regelgeving

Toenemende (Europese) wet- en regelgeving betekent een grote lastenverzwaring in de agrarische sector:

 • De Nederlandse glastuinbouw staat sterk onder druk om het gebruik van fossiele brandstoffen omlaag te brengen. Volgens het Convenant Schone en zuinige agrosectoren moet de glastuinbouw voor 2020 2% energie-efficiënter zijn en 20% minder CO2-uitstoot realiseren (door duurzame energie te gebruiken zoals aardwarmte-installaties, zonnepanelen en windmolens). Het Nieuwe Telen biedt handvatten om energiezuinig te telen en tegelijk een optimale productie te halen.

 • In het innovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron (KaE) werken glastuinbouw en overheid samen om de doelen van het Agroconvenant te realiseren.

Trends

In de glastuinbouw zijn een aantal trends waarneembaar:

 • Door intensievere samenwerking tussen teler en handelaar en het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen neemt de rechtstreekse handel en prijsvorming van bloemen en planten toe. Daardoor neemt het aandeel van de bloemenhandel, dat via de veilingklok gaat loopt af en kwam FloraHolland in 2013 voor het eerst in de rode cijfers.

 • Binnen de glastuinbouw worden automatisering en robotisering steeds belangrijker. Vooral op het gebied van arbeidsbesparende teelttechnieken. Wel bestaat nog ongeveer 45% van de arbeid uit oogsthandelingen, die alleen handmatig kunnen worden verricht. Daarnaast zijn er inmiddels technologische oplossingen voor sorteren en verpakken (automatische stapelaars) en voor stoksteken en opplanten. Verder zijn er tracking- en tracingsystemen, gewasverzorgingssystemen en interne transportsystemen.

Risico’s

 • Variaties in wisselkoersen, energieprijzen en productprijzen zorgen voor fluctuaties in het inkomen.

 • Het tuindersbedrijf wordt in toenemende mate afhankelijk van een soepele en foutloze werking van ICT en techniek.

Maatregelen

 • Een financiële buffer en eventueel een krediet- en/of rechtsbijstandverzekering zijn in deze branche geen overbodige luxe.

 • Laat u goed adviseren over welke risico’s u loopt: welke aansprakelijkheden zijn er in uw bedrijf? (Is er bijvoorbeeld sprake van product- of vervoerdersaansprakelijkheid?).

 • Het risico op machinebreuk en van ICT-storingen kan worden afgedekt met de juiste verzekeringen. Daarnaast zijn onderhoudscontracten en regelmatige keuringen onontbeerlijk.

Personeel

De meeste tuinders zijn zelfstandig ondernemer. Relatief veel van hen hebben minder dan 10 personeelsleden. Toch is en blijft arbeid een grote kostenpost. Om die reden worden steeds meer Oost-Europeanen ingeschakeld, doorgaans via uitzendbureaus.

De WGA-vast premies van het UWV voor agrarische bedrijven dalen in 2015. Toch zijn ze nog steeds hoger dan die voor andere sectoren in het bedrijfsleven. Daarentegen stijgen de premies voor WGA-flex en Ziektewet-flex (ZW-flex). Deze premies zijn dan weer lager dan die voor andersoortige bedrijven.

Risico’s

 • Schaalvergroting bij bedrijven kan leiden tot een toename van de risico’s op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

 • In de agrarische sector komen een aantal ‘beroepsziektes’ regelmatig voor, zoals rugklachten en huid- en luchtwegaandoeningen door werken met bestrijdingsmiddelen.

 • De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) kan – zeker met het oog op de toename van het aandeel flexwerkers – een grote impact hebben op de personeelskosten. De nieuwe wet Werk en zekerheid (WWZ) kan gevolgen hebben voor de inhuur van flexwerkers.

 • Voor deze groep ondernemers is het risico op verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en het risico op een pensioengat groot. Wel is er voor de agrarische sector algemeen verbindend verklaarde cao’s, zoals het sociaal fonds arbeidsmarktbeleid voor agrarische en aanverwante bedrijven (Colland cao) en Glastuinbouw.

Maatregelen

 • Preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in deze branche steeds belangrijker.

 • U bent als ondernemer met personeel wettelijk verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Dat geeft u een goed beeld van aandachtpunten op het gebied van werknemersveiligheid. Als u daar hulp bij zoekt, dan kan Stichting Stigas de uitvoering van het arboconvenant Agro & Arbo werkt beter voor u coördineren. Ook biedt de stichting RI&E diensten, re-integratie en preventieadviezen.

 • Laat u zich verder goed adviseren over de mogelijkheden van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet-flex en WGA.

Meer informatie over de gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) voor de inhuur van flexwerkers vindt u onder Personeel.