Hoe vermindert u de risico’s van gevaarlijke stoffen?

Werken met gevaarlijke stoffen is riskant. Gevaarlijke stoffen zijn er in vele soorten. Van allergenen tot asbest, van houtstof tot lasrook en van bestrijdingsmiddelen tot nanodeeltjes. Al deze stoffen kunnen gezondheidsschade opleveren. U moet als werkgever dan ook overmatige blootstelling aan deze stoffen voorkomen. Hoe streng de regels zijn, is afhankelijk van de soort stof en de risico’s. In dit artikel leest u de belangrijkste richtlijnen.

Wettelijke verplichting tot bescherming

U bent als werkgever verplicht om uw werknemers te beschermen tegen de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen. Daarom staat er zowel in het Arbobesluit (hoofdstuk 4) als in de Arboregeling een groot aantal wettelijke voorschriften voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen.

Wanneer u niet voldoende maatregelen treft en het gaat mis, kan uw bedrijf ook met terugwerkende kracht aansprakelijk worden gesteld. In sommige gevallen bent u verplicht een ongevallen- of calamiteitenscenario op te stellen. U moet in elk geval in het bhv-beleid en het bedrijfsnoodplan de gevaren opnemen, die door de aanwezige gevaarlijke stoffen kunnen bestaan of ontstaan.

Hoe weet u of een stof gevaarlijk is?

U moet van elke stof op de werkplek bepalen of het een risico vormt voor de gezondheid van uw werknemers of de veiligheid van het gebouw. Hulpmiddelen hierbij zijn etiketten, informatie via de leverancier, de stoffenmanager en het advies van een metingbureau.

Controleer etiketten

Op de verpakking van producten staat onder meer aangegeven of ze stoffen bevatten die gevaarlijk zijn volgens de etiketteringsrichtlijnen. Deze zijn echter een indicatie en geven geen zekerheid. Stoffen zijn ingedeeld in de volgende gevaarcategorieën:

  • brandgevaarlijke stoffen (R10 tot en met R12);
  • toxische en extreem toxische stoffen (R23 tot en met R28);
  • oxiderende stoffen (R8);
  • schadelijke/irriterende en corrosieve stoffen (R20 t/m R22 en R34 t/m R38).

Informatie via leverancier

De leverancier is verplicht om in bepaalde gevallen een veiligheidsinformatieblad (VIB) te leveren. Op het VIB is gedetailleerde informatie opgenomen, onder andere over risico’s voor veiligheid en gezondheid. NB: dit is algemene informatie waarbij niet altijd alle risico’s van stoffen zijn aangegeven, zeker niet over de risico’s van blootstelling op de individuele werkplek. De bladen kunnen wel behulpzaam zijn bij het opstellen van een RI&E.

Stoffenmanager

De Stoffenmanager biedt uitgebreide informatie over veilig werken met gevaarlijke stoffen. U kunt de Stoffenmanager op drie manieren gebruiken:

1. als kwalitatieve prioritering van chemische risico’s;

2. als kwantitatieve beoordeling van blootstelling;

3. als een aanzet voor gebruik onder de Europese verordening REACH.

De Inspectie SZW accepteert de kwantitatieve blootstellingsbeoordeling als een methode om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek te evalueren. Ook wordt dit deel van de Stoffenmanager aanbevolen in de REACH-richtlijn.

Meting- of adviesbureau

Om inzicht te krijgen in de mate van blootstelling kunt u metingen laten uitvoeren. Als er geen wettelijke grenswaarde bestaat voor de aanwezige stoffen, dan moet u zelf bedrijfsgrenswaarden laten opstellen. Een arbodienst of gespecialiseerd adviesbureau kan u daarin bijstaan.

Voorlichting is belangrijk

Een belangrijke voorwaarde om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen, is dat iedereen weet:

  • met welke stoffen wordt gewerkt;
  • wat de risico’s zijn;
  • hoe je met die stoffen moet omgaan;
  • en hoe je ze moet opslaan.

Laat uw werknemers regelmatig voorlichten en instrueren over de aard van de stoffen, hoe zij ermee moeten werken en welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Een werknemer is verplicht instructies op te volgen en veilig en gezond te werken voor zichzelf en collega’s.

Voor bepaalde categorieën medewerkers gelden specifieke regels, in het bijzonder voor jeugdigen, zwangere werknemers en werknemers die borstvoeding geven.