Alles over beschermingsmiddelen op de werkvloer

U heeft als werkgever vanzelfsprekend de nodige veiligheidsmaatregelen genomen voor uw werknemers. De kans is groot dat er toch nog veiligheids- en gezondheidsrisico’s blijven bestaan. U bent verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen gratis beschikbaar te stellen en te zorgen voor goede voorlichting over het gebruik en onderhoud ervan. In dit artikel vindt u informatie over de belangrijkste beschermingsmiddelen.

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er?

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er in veel soorten en maten. Ze beschermen uw werknemers tegen verschillende soorten risico’s:

 • Ademhalingsbescherming biedt bescherming tegen gevaarlijke stoffen in de lucht.
 • Beschermende kleding is werkkleding met extra bescherming, zoals thermische isolatie, zichtbaarheid, bescherming tegen infrarood- en ultravioletstraling of vervuiling.
 • Gehoorbescherming voorkomt lawaaislechthorendheid en lawaaidoofheid.
 • Gelaatsbescherming biedt bescherming van het gehele gezicht.
 • Handbescherming, zoals veiligheidshandschoenen, beschermen tegen splinters, scherpe randen, gevaarlijke stoffen en snijden.
 • Hoofdbescherming – denk aan veiligheidshelmen – beschermen tegen stoten en vallende voorwerpen.
 • Oogbescherming, zoals veiligheidsbrillen, beschermt werknemers tegen splinters, spatten en/of straling.
 • Valbeveiliging biedt bescherming tegen vallen en is verplicht bij werkzaamheden vanaf 2,5 meter hoogte.
 • Voetbescherming (veiligheidsschoenen) beschermt tegen beknellingen, vallende en scherpe voorwerpen en gevaarlijke stoffen.

Welke categorieën beschermingsmiddelen zijn er?

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er in drie categorieën:

Categorie 1: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen lage risico’s. Dit zijn middelen die zonder enige deskundigheid en zonder hulpmiddelen bescherming bieden, zoals een zonnebril, regenkleding en eenvoudige tuinhandschoenen. Als de bescherming door deze middelen faalt, kan een gering en oppervlakkig letsel optreden.

Categorie 2: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen middelhoge risico’s. Dit zijn middelen die niet onder categorie 1 vallen en waarbij de fabrikant ervoor moet zorgen dat de middelen voldoen aan bepalingen volgens de EG-richtlijn 89/686/EEG. De fabrikant stelt van elk product een technisch dossier samen en bewaart deze ten minste 10 jaar na productiedatum. De meeste persoonlijke beschermingsmiddelen vallen onder deze categorie, zoals veiligheidsbril en veiligheidshelm.

Categorie 3: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen hoge risico’s. Dit zijn middelen waaraan naast de gestelde voorwaarden uit categorie 2 extra eisen worden gesteld. Zo moeten deze middelen geproduceerd zijn onder een door de EG erkend kwaliteitsborgingssysteem. Een voorbeeld is een harnasgordel.

Veiligheidsborden

Als een werkplek, gereedschap, machines of rijdend materieel gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kunnen opleveren, moet dit met veiligheidsborden worden aangegeven. Veiligheidsborden moeten in één oogopslag duidelijk maken welk gevaar dreigt, wat verboden is of juist verplicht. Op de werkplek wordt met veiligheidsborden aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht zijn. Bijvoorbeeld veiligheidshand of veiligheidshelmen. Zorg dat de veiligheidsborden:

 • op een goed verlichte, gemakkelijk toegankelijke en zichtbare plaats hangen.
 • bij de toegang tot de zone waar een risico bestaat hangen of in de onmiddellijke nabijheid van een bepaald risico.
 • voldoen aan de minimale eisen zoals staan beschreven in hoofdstuk 8 van de Arboregeling.

Een uitgebreide opsomming van alle veiligheidsborden vindt u in bijlage XVIII van diezelfde Arboregeling.

Licht uw werknemers goed voor

U bent als werkgever verplicht om te zorgen dat uw werknemers voorlichting en instructies krijgen over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorg ook voor afdoende toezicht op gebruik. Zorg dat de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen staan beschreven de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn opgenomen te zijn. Daarnaast kunt u de verplichting om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken vastleggen in de huisregels. Dat geldt vooral voor situaties waarin het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen niet wettelijk verplicht is.

Stel een sanctiebeleid op

Als de Inspectie SZW constateert dat de wettelijk voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen niet worden gebruikt, dan loopt u en uw werknemers het risico op een boete. Dat kunt u voorkomen met een eigen sanctiebeleid. Als u dat heeft, kunt u een werknemer die bij herhaling geen gebruik maakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (beperkt) boeten, schorsen en in het uiterste geval ontslaan.