Man op de rug gezien met een BHV hesje om

Hoe regelt u goede bedrijfshulpverlening?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dat doet u in de eerste plaats door risico’s op onveilige en ongezonde situaties zo veel mogelijk te verminderen. Daarnaast zorgt u voor goedopgeleide bhv’ers. Mocht er – ondanks alle voorzorgsmaatregelen – toch iets misgaan, komen zij in actie om het probleem zo mogelijk op te lossen en de schade te beperken.

Welke eisen stelt de Arbowet aan bhv?

Uw bedrijf wijst werknemers aan als bedrijfshulpverleners (bhv’ers). De Arbowet schrijft hun de volgende taken voor:

  • eerste hulp bij ongevallen;
  • een beginnende brand bestrijden;
  • bij een calamiteit alle aanwezigen alarmeren;
  • een ontruiming van alle aanwezigen uit het gebouw begeleiden;
  • de gevolgen van ongevallen beperken: voorkómen dat het ene ongeval tot een ander ongeval leidt.

Vanzelfsprekend moet u ervoor zorgen dat de bhv’er(s) beschikken over de juiste uitrusting en middelen om deze taken goed te kunnen uitvoeren. Ook moet u zorgen voor duidelijke verbindingen met externe hulpverleners: politie, brandweer en ambulancediensten.

Hoeveel bhv’ers moet u aanwijzen?

Het aantal bhv’ers is niet in de Arbowet vastgelegd. Zorg er in ieder geval voor dat er meerdere personen zijn opgeleid, want ook bhv’ers gaan met vakantie of worden weleens ziek. Als algemene stelregel kunt u aanhouden dat een bhv’er binnen 3 minuten ter plaatse moet kunnen zijn. De bhv-organisatie mag ook worden opgezet in samenwerking met andere bedrijven in de directe omgeving. Denk aan bedrijven in hetzelfde bedrijfsverzamelgebouw. Leg deze samenwerking schriftelijk vast, bijvoorbeeld in de vorm van een ontruimingsplan. Maar ieder bedrijf blijft altijd zélf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eigen bhv-organisatie.

Tips:

  • Spreid bhv’ers zoveel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, zodat in geval van nood er altijd iemand snel kan handelen.
  • Stel alleen medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan als bhv’er.
  • Verplicht werknemers niet om bhv’er te worden: vrijwillige betrokkenheid van de werknemer is doorgaans effectiever. Een jaarlijkse vergoeding is niet verplicht, maar kan stimulerend werken.
  • Met een risico-evaluatie en -inventarisatie (RI&E) krijgt u een overzicht van de risico’s binnen uw bedrijf. Als u die helder in beeld heeft, kunt u beter bepalen hoeveel bhv’ers u nodig denkt te hebben en wat voor een opleiding zij nodig hebben.

Opleiding en oefening

Een bhv’er is opgeleid om in geval van nood werknemers en klanten adequaat te helpen. De bhv-taken mogen worden verdeeld over meerdere medewerkers. U bent niet verplicht om alleen met gecertificeerde bhv’ers te werken. U moet wél kunnen aantonen dat uw bhv’ers adequaat zijn opgeleid. In kleine bedrijven hebben bhv’ers meestal genoeg aan een Basisopleiding bhv. Laat bhv’ers ongeveer één keer per jaar een opfriscursus volgen.

Zorg dat niet alleen de bhv’ers, maar alle medewerkers bekend zijn met het bedrijfsnoodplan, de vluchtroutes en de nooduitgangen.

Wat staat er in het bhv-plan?

De bhv-organisatie in uw bedrijf moet zorgen voor een actueel bhv-plan. Dat is een ontruimingsplan volgens de NEN-8112, dat binnen handbereik moet zijn voor hulpverleners. Hierin staan onder andere alarmprocedures, de afspraken bij verschillende incidenten, de taakverdeling en verantwoordelijkheden, plattegronden van het bedrijf met blusmiddelen, vluchtwegen, verzamelplaatsen, nooduitgangen, hoofdschakelaars, et cetera.