Aansprakelijkheid

Elk jaar worden veel voedingsmiddelenwinkels geconfronteerd met claims door ‘verwijtbare situaties’. Soms zijn het klanten die zich in de winkel bezeren, in andere gevallen verwondt het personeel zich. De schades zijn vaak aanzienlijk en de afwikkeling kan lang duren, en de schade aan uw reputatie kan groot zijn.

Hieronder leest u voorbeelden van situaties die bij voedingsmiddelenwinkels regelmatig tot claims leiden. Bij de voorbeelden vindt u enkele tips.

 • Op de groenteafdeling leidt gevallen blad of ander groenafval op de vloer regelmatig tot vallen, wat tot ernstige verwondingen kan leiden. Ook kan de vloer glad worden door condens van kratten of producten. Let erop dat medewerkers van deze afdeling dikwijls de vloer controleren en waar nodig schoonmaken.

 • Bij reiniging van de vloer komt het regelmatig voor dat de vloer glad is door water of resten van (te) geconcentreerd reinigingsmiddel. Reiniging van vloeren kan daarom alleen veilig buiten openingsuren gebeuren en dan ook nog op plaatsen waar op dat moment geen vakken gevuld worden. Het plaatsen van alleen een waarschuwingsbord volstaat niet. Uitglijden leidt regelmatig tot ernstige verwondingen.

 • Reinig en droog bij een natte vloer als gevolg van een gebroken fles of gescheurd karton de vloer altijd direct. Niet eerder vertrekken dan wanneer de vloer volledig droog is.

 • Elektriciteitssnoeren op de vloer kunnen gemakkelijk tot vallen leiden, ook als ze door een koker beschermd worden. Daarom snoeren altijd direct op een wandcontactdoos aansluiten of direct naar het plafond leiden en voorzien van een zogenoemde ‘trekontlasting’ (zodat de aansluiting niet gebrekkig kan worden en daardoor brand kan veroorzaken).

 • Bij tijdelijke opstellingen en plaatsing buiten schappen altijd nagaan of de constructie niet kan omvallen: ook dat kan lichamelijke schade veroorzaken.

 • Bij het vullen van hoge schappen veilige opstapjes gebruiken die niet weg kunnen glijden. Verpakkingsmateriaal zoals dozen, strips en spanbanden direct opruimen of verzamelen in de gaasrolcontainers. Geen rolcontainers onbewaakt achterlaten tijdens openingsuren.

 • Winkelwagens met kinderzitjes regelmatig controleren op beschadiging. Ook is het hierbij extra van belang dat de wielen goed functioneren: door geblokkeerde wieltjes kan het wagentje kantelen.

 • Bij schade door vreemde delen in voedingsmiddelen altijd direct de leverancier schriftelijk verantwoordelijk stellen. Dit gaat vooral om steentjes in producten met krenten en pitten in vruchten (zoals muesli).

 • Beplak glazen deuren en puien met duidelijk waarneembare stickers, zodat klanten (of hun kinderen) er niet pardoes tegenaan kunnen lopen.

 • Zorg dat er strikte orde en netheid in het magazijn heerst om verwondingen door struikelen of uitglijden te voorkomen.

 • Let ook op de onderhoudsstaat van het eigen terrein rondom de supermarkt. Vooral met het oog op kwetsbare bezoekers, zoals senioren en rolstoelgebruikers: zorg dat er geen losliggende of uitstekende tegels, verzakkingen in de stoep of gladheid tot valpartijen kunnen leiden.

Werkgeversaansprakelijkheid

Ook voor uw werknemers zit een ongeluk in een klein hoekje. Hoe die hoekjes eruitzien, is per bedrijf verschillend. Daarom is iedere ondernemer met personeel wettelijk verplicht om een RI&E uit te (laten) voeren: een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Dat geeft u een goed beeld van aandachtspunten op het gebied van werknemersveiligheid. Op die manier kunt u werkgeversaansprakelijkheid bij een ongeval zoveel mogelijk beperken.

Wat is een RI&E?

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie bestaat uit twee onderdelen:

 1. Een lijst van alle risico’s in uw bedrijf: zowel op veiligheids- als gezondheidsgebied.

 2. Een plan van aanpak om die risico’s te verminderen.

Deze twee onderdelen stellen u in staat om de veiligheid van uw personeel te waarborgen én om de daarbij behorende financiële risico’s te verminderen. Want u kunt alleen de juiste preventiemaatregelen nemen, wanneer u weet welke risico’s er zijn in uw bedrijf.

Inspectie SZW controleert

De overheid heeft de RI&E verplicht gesteld voor alle werkgevers via de Arbowet. Inspectie vindt daarom plaats door de inspectiedienst (voorheen de Arbeidsinspectie) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Geldigheid RI&E

Hoe vaak u de RI&E moet bijwerken, staat niet letterlijk in de Arbowet genoemd. Wel is het zaak dat de RI&E actueel blijft. Dat betekent dat u de RI&E moet aanpassen op momenten dat er veranderingen plaatsvinden in werkprocessen of -omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er andere machines of technieken gebruikt gaan worden.

Meer informatie over de RI&E vindt u op: www.rie.nl

Wat te doen bij een calamiteit?

Instrueer uw personeelsleden niet alleen regelmatig hoe ze veilig werken, maar ook over wat ze moeten doen in het geval van brand of een andere calamiteit, zoals een gaslek, overstroming of stroomstoring.

Checklist veilig werken

Hieronder vindt u enkele tips waarmee u de kans op een ongeluk van uw werknemers kunt verkleinen. Vraagt u zich af:

 • Is de RI&E actueel en wordt het bijbehorende Plan van Aanpak actief opgevolgd?

 • Stelt u taak- en risicoanalyses op en maakt u werkinstructies? Bespreekt u deze periodiek? Besteedt u extra aandacht aan de instructies voor en het toezicht op uitzendkrachten en stagiaires?

 • Zorgt u ervoor dat er altijd voldoende goed opgeleide BHV’ers (bedrijfshulpverleners) aanwezig zijn?

 • Zorgt u voor duidelijke instructies voor het werken in de nabijheid van machines (ovens, heftrucks)? Staan er duidelijke pictogrammen op de machines?

 • Geeft u uw werknemers specifieke instructies over het gebruik van gevaarlijke stoffen?