Het belang van algemene voorwaarden

Vanzelfsprekend streeft u ernaar een zo hoog mogelijke kwaliteit af te leveren. Maar soms gaat er wat mis. Om uzelf in die gevallen te beschermen tegen aansprakelijkheid, zijn goede, waterdichte algemene voorwaarden een must. In sommige branches heeft de branchevereniging standaardvoorwaarden opgesteld. Die hoeft u alleen nog maar aan te passen aan uw eigen onderneming. Wanneer u heel specifieke producten of diensten levert, doet u er goed aan om de voorwaarden te laten opstellen door een jurist.

Welke soorten algemene voorwaarden zijn er?

Er zijn twee soorten algemene voorwaarden: algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden en inkoopvoorwaarden.

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Met algemene voorwaarden wilt u (financiële) risico’s uitsluiten of beperken bij de levering van producten of diensten. Maar u wilt niet elke keer als u een order of een opdracht aanneemt opnieuw hoeven onderhandelen over leverings-, betalings- en garantiebepalingen. Daarom doet u er verstandig aan algemene voorwaarden op te stellen. Zo maakt u direct duidelijk wat uw wederzijdse rechten en plichten zijn. U kunt hierin bijvoorbeeld vastleggen tot hoever uw mogelijke aansprakelijkheid reikt.

Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden gebruikt u wanneer u producten of diensten inkoopt. U regelt hiermee waaraan de leverancier moet voldoen. Dit kan onder andere zijn dat de leverancier de koper (u dus) moet vrijwaren voor aansprakelijkheid van het product, dat hij verplicht is om een verzekering te sluiten, boete moet betalen bij te late levering, et cetera.

Wijziging Bedrijfsregeling Brandregres

Per 1 januari 2014 is de limiet van € 500.000 waar je als ondernemer voor aansprakelijk gesteld kon worden, geschrapt. Dat betekent dat wanneer het schadebedrag waar u voor aansprakelijk gesteld wordt hoger is dan waar u voor verzekerd bent, u het risico loopt dat u dat verschil zelf moet betalen. Daarom is het essentieel dat u in uw algemene voorwaarden opneemt dat uw aansprakelijkheid beperkt is tot de verzekerde som.

Lees ook: Hoe voorkom je een claim van € 4.500.000?

Wettelijke basiseisen

Om te voorkomen dat ondernemers zich via hun voorwaarden van iedere, redelijke aansprakelijkheid kwijten, zijn er door de wet twee basiseisen gesteld aan algemene voorwaarden:

  • De inhoud van uw algemene voorwaarden mag niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij. Wat ‘onredelijk bezwarend’ is, is bij wet bepaald en vastgelegd in een grijze lijst (bepalingen op de grens van wat redelijk is) en zwarte lijst (verboden bepalingen).
  • De wederpartij moet van u een redelijke mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden: u heeft een informatieplicht.

Zorg dat uw klant uw algemene voorwaarden leest!

U kunt zich alleen beroepen op de bepalingen in uw algemene voorwaarden, als u deze vóór of tijdens het sluiten van een overeenkomst aan de wederpartij heeft verstrekt. De wederpartij moet op zijn beurt ‘uitdrukkelijk of stilzwijgend’ met de algemene voorwaarden hebben ingestemd.

Tips om ervoor te zorgen dat uw klant uw algemene voorwaarden ook daadwerkelijk leest:

  • Voeg de algemene voorwaarden bij de offerte als bijlage of laat ze achterop de offerte drukken.
  • Vraag uw klant niet alleen de offerte en/of het contract te tekenen, maar om ook de algemene voorwaarden te paraferen.
  • Zorg dat uw algemene voorwaarden op uw website te vinden zijn en verwijs in zowel uw offertes als uw facturen naar uw algemene voorwaarden op uw website.

Krijgt u te maken met inkoopvoorwaarden of worden uw voorwaarden terzijde geschoven? Denk dan na over de mogelijke gevaren of overleg met uw verzekeraar.

Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over voorwaarden.