Asbest onder een microscoop

Heeft u al een asbestbeheersplan?

Het is regelmatig in het nieuws: een brand of verbouwing waarbij asbest is vrijgekomen. Daarbij is het gevaar voor mens en milieu groot; daarom spreken we in zo’n geval over een ‘asbestcalamiteit’. Het is bovendien een reëel risico, waar elke ondernemer met een bedrijfspand gebouwd voor 1994 rekening mee moet houden. U kunt de gevolgen van een asbestcalamiteit voor uzelf, uw medewerkers en uw omgeving beperken door een asbestbeheersplan op te stellen. In dit artikel kunt u lezen wat er in dat plan moet staan.

Welke soorten asbest zijn er?

Asbest is op twee manieren verwerkt in bouwmaterialen: als losgebonden en als hechtgebonden asbest. Vooral losgebonden asbest is gevaarlijk. De kans dat er vezels vrijkomen bij beschadiging, is bij dit soort asbest namelijk groter dan bij hechtgebonden asbest. Vrijgekomen asbestvezels kunnen ernstige gezondheidsschade opleveren. Omdat het wel 30 jaar kan duren voordat iemand er ziek van wordt, is asbest een ware sluipmoordenaar.

Hechtgebonden asbest

Hechtgebonden asbest is gemengd met bijvoorbeeld cement en vervolgens verwerkt in onder andere vensterbanken, rioolbuizen, kozijnen en luchtkanalen. De asbestvezels zitten stevig vast in het materiaal en kunnen niet snel in het milieu terechtkomen en dus ook niet snel worden ingeademd. Na 1983 was alleen hechtgebonden asbest toegestaan, totdat ook dat in 1994 werd verboden.

Meer hierover kunt u lezen in het artikel: Asbest: een groot gezondheidsrisico.

Wat is een asbestcalamiteit?

Omdat veel gebouwen vóór 1994 zijn gebouwd, is de kans groot dat in uw bedrijfspand één van bovenbeschreven vormen van asbest is verwerkt. Bij brand, explosie, storm of wateroverlast óf bij bewerking, kan het asbesthoudend materiaal beschadigd raken. Asbestdeeltjes kunnen in de lucht en in de omgeving terechtkomen. Snel en adequaat handelen is bij een dergelijke asbestcalamiteit heel belangrijk. In eerste instantie om de veiligheid van de omstanders te waarborgen, maar ook om verdere verspreiding van de asbestvezels te voorkomen. Door direct deskundigen in te schakelen, beperkt u (onnodige) risico’s en overlast tot een minimum.

Wie doet wat bij een asbestcalamiteit?

Zodra het waarschijnlijk is dat er asbest is vrijgekomen, moet u – in samenwerking met de hulpdiensten – ervoor zorgen dat de kans op inademing of aanraking van asbestvezels tot het minimum wordt beperkt. De hulpdiensten moeten zo snel mogelijk bepalen of er asbestvezels zijn vrijgekomen en de nog aanwezige asbest uit het gebouw verwijderen. Als zij een asbestbesmetting vaststellen, moet de omgeving worden afgezet en schoongemaakt.

Wat doet de bhv’er?

De bedrijfshulpverlener(s) in uw bedrijf moet – voordat de hulpdiensten ter plaatse zijn – het risico op een asbestbesmetting zo klein mogelijk houden. Daarom moet de bhv’er:

  • bij brand mensen zover mogelijk bij de rook vandaan houden;
  • als bij een verbouwing asbest wordt aangetroffen, iedereen zo snel mogelijk naar buiten begeleiden: ze mogen zelfs niet nog even hun mobiel gaan halen;
  • zorgen dat niemand in of rond het pand gaat staan vegen.

Wat staat er in een asbestbeheersplan?

U draagt enorm bij aan een efficiënte beheersing van de calamiteit als u een noodplan heeft klaarliggen. Dat noodplan is onderdeel van uw asbestbeheerplan. Bevat uw bedrijfspand (vermoedelijk) asbest? Dan doet u er verstandig aan een asbestbeheerplan (laten) opstellen. Hierin moet staan waar en hoe in het gebouw welke soort asbest is verwerkt en in hoeverre deze schadelijk is voor mensen die regelmatig in het gebouw aanwezig zijn. Daarnaast moeten het plan maatregelen bevatten die de veiligheid van bezoekers en werknemers waarborgen in geval van een ramp.

Wat doen de experts?

Bij een asbestcalamiteit volgen de gespecialiseerde hulpdiensten (brandweer en asbestinventarisatie & -opruimingsdiensten) de volgende stappen:

  1. Bepalen aard en omvang van de ramp.
  2. Beoordelen risico asbestbesmetting: met visuele inspectie en kleefmonsters.
  3. Adviseren brandweer, hulpverleners, milieu-instanties en gemeente; onder andere over maatregelen en communicatie naar omwonenden.
  4. Afzetten van het (mogelijk) met asbest verontreinigde gebied.
  5. Plan maken asbestverwijdering en schoonmaak asbestverontreiniging.
  6. Toezien op en coördineren van asbestverwijdering en -schoonmaak.
  7. Ondersteunen bij het afhandelen van de oplevering (met een vrijgaverapport).

Crisiscommunicatie: hoe stelt u de omgeving gerust?

Een asbestcalamiteit betekent mogelijke blootstelling aan asbest. Logisch dat de omgeving ongerust is en vragen heeft. De media-aandacht die een asbestincident vaak krijgt, versterkt die ongerustheid vaak nog. Daarom is het bij een asbestincident belangrijk om zo snel mogelijk betrouwbare informatie aan betrokkenen (zoals omwonenden en buurbedrijven) en de pers te verstrekken. Denk daarbij aan informatie over het incident zelf, de gezondheidsrisico’s en de getroffen maatregelen om ongewenste blootstelling te voorkomen. Kiwa Compliance kan u bij een calamiteit adviseren over crisiscommunicatie.