Man ziet zijn geld wegvliegen door de risico's van pensioen in eigen beheer

Welke risico’s loopt u door de nieuwe Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer?

Bouwt u pensioen op in eigen beheer? De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer. U mag vanaf 1 juli aanstaande geen pensioen meer opbouwen in uw bv. Door niets te doen, niet de juiste keuze te maken of niet zorgvuldig te werk te gaan, loopt u forse financiële risico’s. In dit artikel leest u welke risico’s dat zijn en hoe u die kunt voorkomen of verkleinen.

Maak voor 1 juli 2017 uw pensioen premievrij

Bouwt u nog pensioen in eigen beheer op? Dan moet u uw pensioen vóór 1 juli 2017 premievrij maken.

Wat te doen met uw pensioen?

Uw al opgebouwde pensioen mag blijven staan in uw bv. Tot en met 2019 heeft u vier keuzes wat te doen met uw pensioen:

  1. Houden zoals het is (premievrij laten staan)
  2. Afkopen met korting
  3. Omzetten in een zogenaamde oudedagsverplichting (ODV)
  4. Overhevelen naar een verzekeraar

Wat deze keuzes inhouden en wat de voor- en nadelen zijn, leest u in dit artikel op Financial Focus.

Welke keuze u ook maakt, zorg dat u daarbij volgens de regels te werk gaat en rekening houdt met de financiële belangen van uw (ex-)partner. Hieronder kunt u lezen wat er gebeurt als u dat niet doet.

Risico’s Belastingdienst

Niet premievrij maken voor 1 juli: boete Belastingdienst

Bouwt u nu nog pensioen in eigen beheer op? Dan moet u ervoor zorgen dat u vanaf 1 juli 2017 geen pensioen meer opbouwt in uw bv. Doet u dat niet, dan bouwt u pensioen op bij een niet-toegestane pensioenuitvoerder. Daar staat een zware sanctie op. De kans bestaat dat u ongeveer 1,8 keer de waarde van de pensioenvoorziening aan de Belastingdienst moet betalen.

Geen handtekening van (ex-)partner: boete Belastingdienst

Heeft u een (ex-)partner én besluit u uw pensioen in 2017, 2018 of 2019 af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting? Dan moet niet alleen u, maar ook uw partner en/of ex-partner haar of zijn handtekening zetten op een formulier van de Belastingdienst. Gebeurt dat niet? Ook dan loopt u een zeer groot risico dat u ongeveer 1,8 keer de waarde van de pensioenvoorziening aan de Belastingdienst moet betalen.

Stijging aandelen: risico schenkbelasting

Als u uw pensioen afkoopt of omzet in een oudedagsverplichting, dan heeft uw bv niet meer de verplichting pensioen uit te keren aan u. Daarmee stijgt de waarde van de aandelen van de bv. Uw medeaandeelhouder wordt daardoor mogelijk rijker. In bepaalde situaties is de Belastingdienst de mening toegedaan dat u aan uw medeaandeelhouder heeft geschonken. Over schenkingen moet schenkbelasting worden betaald. Uw medeaandeelhouder moet aangifte doen. Doet zij of hij dat niet, dan bestaat de kans de Belastingdienst uw medeaandeelhouder een boete oplegt.

Geen compensatie (ex-)partners: risico schenkbelasting

Uw (ex-)partner heeft vaak recht op (bijzonder) partnerpensioen en/of op een deel van het ouderdomspensioen bij echtscheiding. Door afkoop of omzetting in de oudedagsverplichting, verdwijnt deze aanspraak. Wordt uw partner niet gecompenseerd voor dit verlies? Ook dan kan de Belastingdienst in bepaalde situaties  vinden dat er sprake is van een schenking. Meer informatie over dit complexe onderwerp vindt u in dit artikel op Financial Focus.

Risico’s partner

Meetekenen bij premievrij maken

Bij premievrij maken van uw pensioen in eigen beheer is het verstandig dat uw partner meetekent. Immers: zij of hij geeft bepaalde aanspraken op. Bij uw overlijden ontvangt uw partner immers (vaak) minder partnerpensioen. Bij eventuele echtscheiding heeft uw partner mogelijk minder recht op ouderdomspensioen. Soms staat in de pensioenbrief dat uw partner mee moet tekenen.

Gevolgen uitleggen

Echter, laten meetekenen is niet voldoende. Uw partner moet zich er ook van bewust zijn waarvoor zij of hij tekent. Kortom: haar of hem moet helder – bij voorkeur mondeling en schriftelijk – worden uitgelegd wat de gevolgen zijn van meetekenen. Door het zowel mondeling als schriftelijk uitleggen wat de gevolgen zijn van stopzetten van de pensioenopbouw in eigen beheer én het laten meetekenen door uw partner, verkleint u het risico dat bij uw overlijden uw partner verrast wordt met een lager partnerpensioen dan zij of hij had gedacht.

Bewijs vastleggen

Daarnaast wordt hiermee de kans kleiner dat bij een eventuele echtscheiding de advocaat van uw partner betoogt dat uw partner mee had moeten tekenen én dat zij of hij op de gevolgen daarvan gewezen had moeten worden. Doordat u de gevolgen schriftelijk heeft vastgelegd (en deze schriftelijke uitleg door uw partner heeft laten ondertekenen) kunt u bewijzen dat u uw partner op de gevolgen heeft gewezen. Het lijken zeer vergaande maatregelen, maar juist bij DGA’s ligt het scheidingspercentage hoog (rond de 50%).

Meetekenen bij afkoop en omzetten ODV

Een soortgelijk advies geldt als u afkoopt of uw pensioenaanspraak omzet in een oudedagsverplichting. Ook hier is van belang dat uw partner weet wat voor haar of hem de gevolgen zijn. De Belastingdienst eist overigens ook dat uw partner meetekent op een speciaal nog door de Belastingdienst ter beschikking te stellen formulier. Doet u dat niet, dan kunt u een forse boete van de Belastingdienst tegemoetzien.

Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Risico’s met betrekking tot de Belastingdienst. Meer informatie over de rol van uw partner vindt u in dit artikel op Financial Focus.

Risico’s ex-partner

Brief van de advocaat van uw ex-partner

Als u besluit uw pensioen af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting, is de kans groot dat u een brief van de advocaat van uw ex-partner ontvangt. In de brief kunnen de volgende twee onderwerpen staan:

  1. Eisen dat de alimentatie wordt verhoogd.
  2. Schadeclaim.

Ad 1) de aandelen van uw bedrijf zijn door de afkoop of omzetting meer waard geworden. Daardoor bestaat de kans dat uw bv meer dividend kan uitkeren. Dat zou kunnen betekenen dat u meer alimentatie kunt betalen. Dat zal uw ex-partner mogelijk ook van u eisen.

Ad 2) uw ex-partner wordt geschaad in haar of zijn rechten. Immers zij of hij heeft – afhankelijk hoe de pensioenen zijn verdeeld – geen recht meer op bijzonder nabestaandenpensioen en ouderdomspensioen. Hiervoor zal zij of hij gecompenseerd willen worden.

Meer informatie over de rol van uw ex-partner vindt u in dit artikel op Financial Focus.

Overige risico’s

Als u een verkeerde keuze maakt voor uw in eigen beheer opgebouwd pensioen loopt u nog enkele andere risico’s. Deze zijn:

  1. U betaalt mogelijk te veel belasting.
  2. Bij arbeidsongeschiktheid heeft u mogelijk te weinig inkomen.
  3. Bij uw overlijden hebben uw nabestaanden mogelijk te weinig inkomen.
  4. Als u lang leeft, heeft u mogelijk te weinig inkomen.

Ad 1) pensioen is een manier om geld uit uw bv te halen. U krijgt van de Belastingdienst enkele mogelijkheden om op een andere manier geld uit uw bv te halen. Het is daarom verstandig om uit te rekenen op welke manier u en uw familie per saldo in totaal het minst aan vennootschapsbelasting/loonbelasting/inkomstenbelasting en erfbelasting betalen.

Ad 2/3/4) het is verstandig door te laten rekenen wat de gevolgen zijn van uw keuze bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en lang leven. Op die manier kunt u nu al maatregelen nemen. Zoals het afsluiten van een arbeidsongeschiktheids- of overlijdensrisicoverzekering. Ook het afsluiten van een pensioenpolis of het openen van een lijfrente(bankspaarrekening) kan verstandig zijn.

Meer informatie hierover leest u in dit artikel op Financial Focus.