5 tips voor als uw klant failliet dreigt te gaan

U twijfelt aan de financiële stabiliteit van uw klant. Het is niet ondenkbaar dat hij failliet gaat. Gelukkig biedt de wet in Nederland verschillende manieren om uw rechten als crediteur te beschermen. Die 5 mogelijkheden kunt u in dit artikel lezen. Wat u kunt doen als een faillissement onafwendbaar lijkt, leest u in het artikel: 3 tips voor als uw klant failliet gaat.

Welke preventieve afspraken kunt u maken met uw klant?

Hieronder kunt u lezen wat de meest gebruikte preventieve afspraken zijn om uw positie als crediteur te beschermen:

Tip 1: Maak een eigendomsvoorbehoud

Een gouden tip als u producten levert. Bij levering van producten gaat het eigendom daarvan namelijk over op de koper. Oók als die nog niet betaald heeft. In geval van faillissement betekent dit dus dat u de spullen kwijt bent en alleen een vordering overhoudt. Ofwel: u kunt achteraan de rij schuldeisers aansluiten. Als u echter vooraf een eigendomsvoorbehoud maakt, blijft u eigenaar van de geleverde spullen totdat er betaald is. In geval van faillissement kunt u uw eigendommen opeisen.

Dit eigendomsvoorbehoud wordt bij voorkeur in de koopovereenkomst gezet, maar kan ook via de algemene voorwaarden bedongen worden. In het laatste geval is het wel van belang dat u in het contract verwijst naar de algemene voorwaarden (bijvoorbeeld zo: ‘Voor deze overeenkomst gelden onze algemene voorwaarden’). Ook moet u kunnen bewijzen dat de klant uw algemene voorwaarden heeft ontvangen (zie onderstaande video). Dat kunt u bijvoorbeeld doen door de voorwaarden mee te sturen bij de  overeenkomst en de klant te vragen om deze voor gezien te ondertekenen.

Tip 2: Beding een pand- of hypotheekrecht

Ook dit ‘zekerheidsrecht’ moet u van tevoren bedingen. Als een klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, geeft een pandrecht u het recht om óf de verpande roerende zaken van die klant te verkopen (zoals de inventaris of een bedrijfsauto) óf om de verpande vorderingen op anderen te innen. Bij een hypotheekrecht mag u onroerende zaken van uw debiteur door de notaris laten veilen.

Dit is, vooral bij grote transacties, een relatief goedkope optie. Het is echter ook  een vrij ingewikkelde mogelijkheid. Daardoor is deze niet voor iedere ondernemer weggelegd, zeker niet zonder bijstand van een jurist. In de praktijk zie je dat vooral banken en partijen die zakendoen waar veel geld mee gemoeid is (zoals in de scheepsbouw) dit recht gebruiken. U heeft als pand- of hypotheekrechthouder het grote voordeel dat u bij een faillissement ‘separatist’ bent: u kunt uw recht claimen, zonder dat de curator daar iets tegen kan doen.

Om een pandrecht te vestigen, moet u een akte opstellen en die bij de Belastingdienst registreren. Ook kunt u hiervoor een notaris inschakelen. Een hypotheekrecht gaat altijd via de notaris. Aan de hand van de registratie of inschrijving kunt u laten zien op welke datum u dit recht claimt. U doet er verstandig aan de akte door een jurist te laten opstellen. De curator zal namelijk altijd onderzoeken of hij het recht onderuit kan halen; daarmee kan hij de zaken in zijn boedel krijgen en van de opbrengst profiteren. De akte moet dus juridisch waterdicht zijn.

Tip 3: Vraag om een bankgarantie

Een ‘reservepotje’ voor als het misgaat. Stel: u levert 1000 paar schoenen à € 50.000. Dan kunt u de klant verzoeken aan zijn bank te vragen dat bedrag voor te schieten als hij het zelf niet kan betalen. De bank heeft dan een vordering op de koper.

Het nadeel voor de klant is, dat hij rente moet betalen als de bank zich garant stelt. De bank zal bovendien alleen een bankgarantie afgeven als de klant kredietwaardig is. De bank zal op zijn beurt een pand- of hypotheekrecht bedingen of op een andere manier zorgen dat zij niet met een oninbare vordering blijft zitten.

De klant gaat waarschijnlijk niet graag akkoord met een bankgarantie. Een wettelijke verplichting tot het stellen van een bankgarantie is er niet. U zult dit dus moeten uitonderhandelen. Wanneer u iets kunt leveren wat hij nergens anders kan krijgen, zal dat geen probleem zijn. De vraag is dan: gunt u uw klant (betalings)vrijheid of kiest u liever voor zekerheid, met het risico dat uw klant voor een ander kiest?

Tip 4: Spreek directe opeisbaarheid af

Sommige betalingen worden pas opeisbaar na verloop van een langere periode. Bijvoorbeeld wanneer u een betalingsregeling hebt afgesloten, waarbij de klant maandelijks een bedrag moet afbetalen op de hoofdsom. U kunt bedingen dat in geval van faillissement, schuldsanering of surseance het restant ineens opeisbaar wordt – inclusief het gedeelte dat eigenlijk nog niet opeisbaar zou zijn.

Als u vooraf directe opeisbaarheid hebt vastgelegd in het contract, hoeft u dus niet de termijnen uit de betalingsregeling af te wachten, maar mag u in één keer de hele schuld opeisen. Houd er wel rekening mee dat dit dan in principe een gewone ‘concurrente’ vordering is: u heeft geen voorrang op andere schuldeisers. Dus als er na betaling van hoger in rang geplaatste schuldeisers niets valt te verdelen, krijgt u nog steeds niets.

Tip 5: Stop met leveren

Door te stopen met leveren, laat u de schulden niet te ver oplopen. Dus blijf niet doorleveren of doorwerken als eerdere leveringen nog niet betaald zijn. Maak in zo’n geval gebruik van het opschortingsrecht: schort de eigen prestatie op, totdat de ander aan zijn verplichtingen voldaan heeft. De ander zal dan snel genoeg van zich laten horen, waarmee de betalingsachterstand direct bespreekbaar wordt.

Hierbij moet u natuurlijk wel rekening houden met uw belangen én die van uw klant: vraagt u zich af of u geen onherstelbare schade veroorzaakt door uw werkzaamheden/levering op te schorten. Daarom is het zaak om de klant vooraf duidelijk te waarschuwen: “Als u niet binnen een week/twee weken betaalt, zien wij ons genoodzaakt onze dienstverlening/levering te staken totdat u de uitstaande rekening(en) heeft betaald.”

Wat u kunt doen als een faillissement bij uw klant onafwendbaar lijkt, kunt u lezen in het artikel: 3 tips voor als uw klant failliet gaat.

Deze informatie wordt u aangeboden door juridisch dienstverlener ARAG.