3 tips voor als uw klant failliet gaat

Een van uw klanten gaat failliet. Dat is slecht nieuws. U kunt echter op verschillende manieren voorkomen dat u naar uw centen kunt fluiten. Het toverwoord daarbij is: vooraf. Wat u nog kunt doen als een klant eenmaal failliet is, beschrijven we aan het eind van dit artikel in een stappenplan.

Kunt u een faillissement zien aankomen?

Een faillissement komt dikwijls als een donderslag bij heldere hemel. Toch zijn er – achteraf bezien – vaak wel degelijk tekenen aan de wand, zoals:

  • Het bedrijf in kwestie laat heel lang niets van zich horen;

  • De klant komt plotseling met (ongegronde) klachten over de door u geleverde diensten of producten. Op die manier probeert hij onder zijn betalingsverplichting uit te komen;

  • Betaling blijft lang uit, terwijl de klant zich normaal keurig aan de betalingstermijn houdt.

Het kan zijn dat er niets aan de hand is, of dat de medewerker die normaal de rekeningen betaalt een poosje ziek is. Toch doet u er in deze gevallen verstandig aan het zekere voor het onzekere te nemen: maak het risico dat u niet betaald gaat krijgen, zo klein mogelijk. Dat kan met de preventieve maatregelen die u vindt in het artikel 5 tips voor als uw klant failliet dreigt te gaan.

Als al duidelijk is dat de klant zijn betalingsverplichting niet kan nakomen, heeft u de volgende drie opties:

Tip 1: Claim tijdig het recht van reclame

U kunt binnen 60 dagen na levering uw spullen terugeisen. U heeft het wettelijke recht om binnen twee maanden het eigendom van een levering terug te vragen (te reclameren). NB: dit recht komt te vervallen zodra:

  • 6 weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling opeisbaar is geworden, én:

  • 60 dagen zijn verstreken, gerekend vanaf de dag waarop de spullen door de klant (of door iemand namens hem) zijn ontvangen.

Het is dus van belang om niet te lang te wachten met een beroep op het recht van reclame. U claimt dit recht door een brief naar de curator te sturen. Hij is verplicht zijn medewerking te verlenen. Doet hij dit niet, dan kunt u gaan procederen. U kunt hierbij de afweging maken: gaat u liever achter het geld aan, of wilt u uw spullen terug?

Tip 2: Beroep u op het retentierecht

U kunt iets van de klant achterhouden, totdat aan de betalingsverplichting voldaan is. Om een voorbeeld te noemen: als u garagehouder bent en de eigenaar van de auto die u heeft gerepareerd gaat failliet, dan kunt u de auto achterhouden totdat de reparatiekosten zijn betaald.

In geval van faillissement is de werking van dit recht echter beperkt. De curator zou namelijk kunnen besluiten om de rekening te betalen. Daarmee krijgt hij de zaak (de goederen/diensten van de klant in uw bezit) weer terug. Hij kan echter ook het retentierecht doorbreken en de zaak alsnog opeisen. U heeft dan nog wel voorrang op de opbrengst van de zaak in kwestie. Overigens is dit in de praktijk vaak een wassen neus, want van de opbrengst zullen eerst de faillissementskosten worden voldaan.

Tip 3: Ontbind de overeenkomst

Is er sprake van een overeenkomst die zowel door u als door de gefailleerde partij nog niet of niet geheel is nagekomen, heeft u het recht om de curator een ‘termijn voor nakoming’ te stellen. U vraagt hem daarmee de overeenkomst alsnog na te komen.

Dit moet u schriftelijk doen en de termijn dient redelijk te zijn. Wat redelijk is, hangt af van de prestaties die verricht moeten worden. Doorgaans wordt 14 dagen redelijk geacht, maar het blijft een inschatting die van geval tot geval moet worden gemaakt.

Gaat de curator akkoord met uw verzoek, dan is hij verplicht om zekerheid te stellen voor de nakoming: uw vordering krijgt in dat geval een hogere rang. Laat de curator niet van zich horen of wenst hij de overeenkomst niet meer na te komen, dan verliest hij het recht om nakoming te vorderen en ontstaat voor u de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden (lees: ongedaan te maken). Daarbij is het verstandig om alleen dát gedeelte van de overeenkomst te ontbinden, dat nog niet is nagekomen. Ontbinding levert namelijk een concurrente vordering op en het zou zonde zijn om een gedeelte waarvoor u al een prestatie (lees: betaling) ontvangen heeft om te zetten in een concurrente geldvordering.

U doet er vooral verstandig aan een (lopende) overeenkomst te ontbinden, als de curator niet meer wenst na te komen en u van uw eigen verplichting bevrijd wilt worden.

Stappenplan na faillissement klant

De klant is failliet, en nu? Bij een faillissement zijn in principe alle schuldeisers gelijk. Tenzij u een ‘preferente vordering’ heeft. U doet er verstandig aan om:

  1. zich te melden bij de curator als schuldeiser. Bij een slechte of onvolledige administratie zijn niet alle schuldeisers bekend; wachten totdat de curator zich meldt, is daarom niet altijd even verstandig;

  2. uw vordering bekend te maken;

  3. aan te geven welke rangorde deze vordering volgens u heeft: gaat het om een preferente vordering?

  4. bewijsstukken van uw vordering te overleggen – zoals de overeenkomst, geparafeerde voorwaarden en facturen (zie Dreigend faillissement).

De curator beschikt dan over voldoende informatie om uw vordering op de juiste lijst plaatsen en kan daar rekening mee houden bij een eventuele uitkering aan het einde van het faillissement.

De afwikkeling van het faillissement is in grote te lijnen te volgen via de openbare verslagen die de curator verplicht is op te stellen. De verslagen die betrekking hebben op failliete ondernemingen zijn te vinden via insolventies.rechtspraak.nl en vaak ook via de kantoorwebsite van de curator zelf.

Heeft u het vermoeden dat uw klant failliet gaat, en wilt u uw rechten als crediteur beschermen? Lees dan het artikel 5 tips voor als uw klant failliet dreigt te gaan.

Deze informatie wordt u aangeboden door juridisch dienstverlener ARAG.