Vluchtroute die in brand staat

Signalering vluchtroutes en gevaar op het werk

U heeft als werkgever de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw werknemers. Als er brand uitbreekt of een andere calamiteit plaatsvindt, moet iedereen de werkplek snel kunnen verlaten. Daarom is het belangrijk om vluchtmogelijkheden duidelijk aan te geven. Daarnaast kunnen veiligheidsborden levens redden, omdat ze waarschuwen voor gevaarlijke en ongezonde situaties.

Geef vluchtroutes duidelijk aan

Goede, duidelijk aangegeven vluchtroutes kunnen van levensbelang zijn bij een calamiteit. Vluchtroutes moeten daarom voldoen aan een aantal eisen.

Om alle aanwezigen de weg te wijzen in geval van nood, doet u er verstandig aan in de gangen ‘brandplattegronden’ op te hangen: hierop kunnen vluchtende werknemers of bezoekers zien waar ze zich bevinden en welke vluchtroutes beschikbaar zijn. Zet op die plattegronden duidelijke adviezen, zoals: ’Blijf kalm bij brand’ en/of ‘Bel bij brand nummer … ‘.

Gevaar? Plaats veiligheidsborden!

Als een werkplek, gereedschap, machines of rijdend materieel gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kunnen opleveren, moet u dit met veiligheidsborden aangegeven. Veiligheidsborden moeten in één oogopslag duidelijk maken welk gevaar dreigt, wat verboden is of juist verplicht.

Vuur, open vlam en roken zijn bijvoorbeeld verboden in opslagruimten van gevaarlijke stoffen. Bij de ingang van een werkplaats moet staan aangegeven dat veiligheidsschoenen, gehoorbescherming en handschoenen verplicht zijn.

Zorg dat:

  • de borden op een goed verlichte, gemakkelijk toegankelijke en zichtbare plaats hangen;

  • de borden hangen bij de toegang tot de zone waar een risico bestaat, of in de onmiddellijke nabijheid van een bepaald risico;

  • de veiligheidsborden voldoen aan de minimale eisen in hoofdstuk 8 van de Arboregeling. Een uitgebreide lijst van alle veiligheidsborden vindt u in bijlage XVIII van diezelfde Arboregeling.

Vragen over vluchtroutes?

Voor meer informatie over veiligheid op de werkvloer kunt u altijd terecht bij InPreventie.