Man in pak steekt een papier in zijn zak

Wet arbeid vreemdelingen: wie werkt voor u?

De overheid hanteert strenge regels voor buitenlandse werknemers. Voeren buitenlandse arbeidskrachten werkzaamheden uit voor uw bedrijf? Dan is de kans groot dat u voor hen een werkvergunning nodig hebt. Is die er niet, dan loopt u het risico op een hoge boete. Zelfs wanneer u niet zelf de werkgever bent, maar de werkzaamheden wel voor uw bedrijf worden verricht. Daarvoor waarschuwt Marten van Buiten van Spectrum Advocaten.

Wat is de Wet arbeid vreemdelingen (Wav)?

‘De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) verplicht sinds juni 2014 arbeidskrachten van buiten de Europese Economische Ruimte of uit Kroatië een vergunning. Dat kan een tewerkstellingsvergunning zijn of – als ze langer dan 3 maanden in Nederland werken – een Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Op de site van de Rijksoverheid staat precies wanneer een vergunning is vereist. U kunt de vergunning aanvragen bij het UWV of de IND.

NB: de aard, omvang en duur van de werkzaamheden doen er niet toe. Er is dus bijvoorbeeld ook een vergunning vereist voor arbeidskrachten die een vriendendienst zonder vergoeding voor u doen.

Wie zijn allemaal werkgever volgens de wet?

Als u niet kunt aantonen dat de noodzakelijke vergunning is verstrekt, krijgt u een boete opgelegd. Er zijn volgens de Wav vaak meerdere werkgevers: de opdrachtgever, hoofdaannemer, onderaannemer, het uitzendbureau. Voor deze wet zijn ze allemaal afzonderlijk als werkgever aan te merken. Let dus op wanneer personeel van een ander bedrijf arbeid voor uw bedrijf verricht.

Risico: hoge boetes

Als werkgever loopt u het risico dat de Inspectie SWZ (voorheen: Arbeidsinspectie) u een fikse boete oplegt, wanneer er werknemers illegaal voor u blijken te werken. U riskeert een boete van € 8.000,- of – als de werkgever een natuurlijk-persoon is – van € 4.000,- per buitenlandse werknemer. De hoogte van een boete volgt uit de Beleidsregel boeteoplegging Wav. Zeker wanneer er meerdere arbeidskrachten voor u werken, kan het boetebedrag aanzienlijk oplopen.

Weet wie er voor u werkt

Om boetes te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat een vergunning is afgegeven wanneer een buitenlandse arbeidskracht werkzaamheden voor u verricht. Niet voor niets verplicht de Wav u de identiteit (en dus de nationaliteit) vast te stellen en te controleren van uw buitenlandse werknemers. Dat kunt u doen via dit Stappenplan Verificatieplicht. Vergeet vooral ook niet te controleren of een vergunning is afgegeven wanneer u iemand via een ander bedrijf voor u laat werken.

Wat kunt u tegen een boete doen?

Als u desondanks toch een boete krijgt, laat dan onderzoeken wat u daartegen kunt doen en maak bezwaar. Daarbij moet gezegd worden dat veel verweren in de praktijk niet slagen. Dat blijkt uit een publicatie van de Inspectie SWZ waarin veelvoorkomende bezwaren staan, die niet tot verandering van de boete leiden. Toch is het verstandig om niet de handdoek in de ring te gooien. In sommige gevallen is een bezwaar namelijk wel haalbaar en daarmee voorkomt u de drastische (financiële) gevolgen die een boete voor uw bedrijf kan hebben. Laat de haalbaarheid van een bezwaar vooraf toetsen door bijvoorbeeld een advocaat.

Risico contractueel verleggen

U kunt contractueel vastleggen dat eventuele boetes die u aan de Inspectie moet betalen, worden  betaald door uw contractpartij. De Hoge Raad heeft in een uitspraak op 11 december 2015 beslist dat – in dat geval – een opdrachtgever de hoofdaannemer contractueel kon verplichten zorg te dragen voor de naleving van de verplichtingen die volgens de Wav op de opdrachtgever rusten. Als u arbeidskrachten inschakelt via een ander bedrijf, is het dan ook verstandig om een beding hierover op te nemen in het contract met dat bedrijf.‘

Meer informatie en voorbeelden vindt u in het risico-artikel: Verplichte vergunning buitenlandse werknemers

Dit artikel is geplaatst door

Marten van Buiten Advocaat-partner
Marten van Buiten
Advocaat-partner
Logo spectrum advocaten