Spaarvarken op het strand

Overwerk telt sinds 1 januari ook mee voor vakantiegeld

De regels over loon en vakantiegeld zijn vastgelegd in de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (de WML). Overwerk werd daarin niet meegenomen in de berekening van het vakantiegeld; sinds de WML is aangepast per 1 januari, wél. Linda Corvers, jurist bij ARAG, legt uit wat er precies verandert en wat dat voor u betekent.

Wat regelt de WML?

De WML (Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag) regelt onder andere dat iedere werknemer in Nederland recht heeft op een minimumloon. Het minimumloon wordt door de overheid vastgesteld en zou genoeg moeten zijn om in de belangrijkste levensbehoeften te voorzien. Verder schrijft de WML voor dat u als werkgever ten minste 8 procent vakantietoeslag over het loon moet betalen. Overwerk werd daar tot voor kort niet in meegenomen.

Wat verandert er precies?

Vanaf 2018 is dat anders: ook over loon uitbetaald voor overwerk moet u vakantiegeld betalen. Daar mag alleen bij cao van worden afgeweken. Ook verandert per 1 januari 2018 de WML-bepaling over stukloon. Betaalt u uw medewerkers loon per stuk afgeleverd werk? Dan moeten werknemers voortaan voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen. Alleen onder die voorwaarde blijft stukloon mogelijk.

Waarom deze wijziging?

Aanleiding voor deze aanpassingen is onder andere dat de WML niet meer paste bij de huidige arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen. Voor veel werkgevers zal deze wetswijziging een behoorlijke toename van de personeelskosten betekenen. Aan de andere kant zal deze wetswijziging tot meer tevredenheid leiden bij werknemers. Vooral in die sectoren, waar overwerk eerder regel is dan uitzondering.

Ook in uw bedrijf?

Wilt u weten of deze wijziging ook u voor geldt? Check dan uw cao of personeelsreglement dat vanaf 2018 geldt. Eventuele afwijkende regels zijn hierin opgenomen. Is er geen cao of personeelsreglement? Dan geldt de laatste versie van de WML. In dat geval bent u dus verplicht voortaan vakantiegeld te betalen over overwerkuren en minimaal het minimumuurloon aan stukloon.’

Dit artikel is geplaatst door

Linda Corvers, jurist bij ARAG
Linda Corvers
Jurist bij ARAG
Logo van ARAG