Man in pak die een briefje vasthoudt waar Are you ready? op staat.

Nieuwe Arbowet: strengere controle op preventiemedewerker

Per 1 juli 2018 gaat Inspectie SZW handhaven op de nieuwe Arbowet. U heeft een jaar de tijd gekregen om uw organisatie daarop in te richten. Maar bijna niemand is klaar voor de nieuwe Arbowet. Want heeft u al een preventiemedewerker aangesteld? Mike van Gogh van BHV Nederland waarschuwt voor de gevolgen als u geen preventiemedewerker heeft: ‘Naast een boete, riskeer je dat je niet op de hoogte bent van de eisen in de nieuwe Arbowet.’

Niet klaar voor de Arbowet

‘Ik kom bij veel bedrijven over de vloer en ik merk dat vrijwel niemand bezig is met de eisen in de nieuwe Arbowet. Logisch ook, want bedrijven worden daar nauwelijks actief over geïnformeerd. Ze worden van alle kanten gebombardeerd met informatie over de AVG, maar dat er een nieuwe Arbowet is, weet bijna niemand. Dus weten ook maar weinig ondernemers met personeel dat de Inspectie SZW strenger gaat controleren op de aanwezigheid van een preventiemedewerker.

Preventiemedewerker verplicht voor iedere ondernemer met personeel

De nieuwe Arbowet richt zich meer dan de vorige versie op een duurzame inzet van werknemers. De wet schrijft daarom maatregelen voor, waarmee u uw medewerkers langer aan het werk kunt houden. De bedrijfsarts wordt bijvoorbeeld beter toegankelijk met een open spreekuur. Voor u is het op dit moment belangrijker om te weten dat de Arbowet iedere ondernemer met personeel verplicht een preventiemedewerker aan te stellen én op te leiden. Want alleen met iemand aanwijzen, bent u er nog niet. Bovendien moet de OR of andere personeelsvertegenwoordiging (als die er is) de benoeming goedkeuren.

Verplichte taken

De preventiemedewerker heeft de verantwoordelijkheid om de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te bevorderen. Daarvoor heeft hij kennis nodig van de voorschriften in de Arbowet. De preventiemedewerker is ook verantwoordelijk voor uitvoering en onderhoud van de RI&E (risico- inventarisatie en -evaluatie).

Dit zijn in het kort de verplichte taken van een preventiemedewerker:
• Helpen bij de uitvoer van de RI&E en het RI&E-document opstellen en bijhouden.
• De directie en de OR of – als die er niet is – de werknemers advies geven over de maatregelen in de Arbowet.
• Toezien op de uitvoer van de maatregelen die voortvloeien uit de RI&E. NB: de werkgever is eindverantwoordelijk voor een goede uitvoer, niet de preventiemedewerker.

Risico’s: boete en onveilig bedrijf

Voor organisaties met minder dan 25 medewerkers mag u als werkgever de functie van preventiemedewerker zelf invullen. Maar dan moet u wel over de nodige kennis en ervaring beschikken om deze taak naar behoren in te kunnen vullen. Ook is het belangrijk om te weten dat u verplicht bent om de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker schriftelijk vast te leggen in uw arbobeleid. En, zoals gezegd: de personeelsvertegenwoordiging moet het eens zijn met de benoeming. Als bij inspectie blijkt dat u geen preventiemedewerker hebt, dan kunt u een boete krijgen van € 13.500. Een groter risico is nog dat u niet weet welke eisen die de nieuwe Arbowet stelt. Daarmee zijn de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf dus niet op peil.’

Dit artikel is geplaatst door

Mike van Gogh sales manager BHVNederland
Mike van Gogh
Sales Manager
Logo BHVNederland