kleine arbeiders die een huis bouwen

Meerwerk, zorg ervoor dat u het in rekening kunt brengen

Veel aannemers lopen er tegenaan: het betaald krijgen van meerwerk. Als dat niet lukt, komt dat meestal doordat de aannemer zich niet heeft gehouden aan de regels voor het in rekening kunnen brengen van meerwerk. Marten van Buiten van Spectrum Advocaten geeft tips waarmee u het door u verrichte meerwerk wél betaald krijgt.

Wat is meerwerk en wanneer mag u het in rekening brengen?

‘In een blog verwijs ik niet vaak naar de wet, omdat de bewoordingen vaak onbegrijpelijk zijn. In dit geval doe ik het toch. In artikel 755 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek staat namelijk redelijk helder verwoord wanneer meerwerk verschuldigd. De strekking van dit artikel is:
Meerwerk is verschuldigd wanneer de aannemer een opdrachtgever tijdig heeft gewaarschuwd dat de door deze gewenste toevoeging of verandering in het overeengekomen werk een verhoging van de prijs met zich meebrengt.
De gedachte hierachter is, dat de opdrachtgever bewust moet kunnen kiezen voor het extra werk én de hogere prijs. Of er juist bewust van kan afzien en bijvoorbeeld voor en ander, goedkoper alternatief kan kiezen. Meerwerk is dus eigenlijk een afzonderlijke opdracht. Overigens is Artikel 7:755 van ‘dwingend recht’. Dat betekent dat daar niet van kan worden afgeweken bij overeenkomst, dus ook niet met de AVA of UAV.

Bewijs van meerwerk

Een opdracht voor meerwerk kan ook mondeling tot stand komen. Maar de aannemer moet bewijzen dat er een opdracht bestaat. En hoe bewijs je een mondelinge overeenkomst? Dat is lastig. Daarom is het verstandig om een schriftelijk akkoord te vragen van de opdrachtgever. Ik begrijp – en dat hoor ik ook vaak terug van mijn cliënten – dat het in de praktijk vaak lastig is om je aan de regels te houden. Een en ander ‘gebeurt gewoon’ tijdens de uitvoering en het is niet te doen om vooraf schriftelijke toestemming te vragen. Dat begrijp ik, maar de juridische werkelijkheid is helaas dat de aannemers vaak aan het kortste eind trekken, omdat zij de mondelinge opdracht niet kunnen bewijzen.

Tijdig melden

Vergeet ook niet om het meerwerk tijdig te melden. ‘Tijdig’ is een rekbaar begrip, maar om discussie te voorkomen, raad ik u aan om meerwerk voor te leggen op het moment dat het aan de orde is. Dat klinkt logisch, maar ook hier gaat het in praktijk regelmatig verkeerd. De opdrachtgever moet voldoende bedenktijd hebben om te beslissen of hij of zij de meerwerkopdracht geeft.

De ontsnappingsclausule

Er zit een ‘ontsnappingsclausule’ in artikel 7:755 BW. Deze komt erop neer dat wanneer het voor de opdrachtgever volstrekt duidelijk moet zijn geweest dat zijn gewenste meerwerk extra kosten met zich mee zou brengen, hij dit meerwerk moet betalen. Dus ook zonder dat de opdrachtgever voor deze extra kosten is gewaarschuwd. Het is weer aan u als aannemer om aannemelijk te maken dat deze clausule van toepassing is. Dat is vaak geen eenvoudige opgave. Mijn advies is ook hier weer dat het beter is om discussies achteraf te voorkomen, door alles zoveel mogelijk vooraf schriftelijk goed vast te leggen.

Stappenplan

Kortom, om discussie over meerwerk te voorkomen, doet u er goed aan om onderstaande punten op te volgen:

   1. 1. Vermeld het meerwerk tijdig.
   1. 2. Omschrijf het te verrichten meerwerk.
   1. 3. Omschrijf ook de noodzaak voor het meerwerk.
   1. 4. Geef een zo goed mogelijke inschatting van de prijsverhoging voor het meerwerk.
   1. 5. Zorg ervoor dat de opdrachtgever schriftelijk akkoord is met dit meerwerk en de prijsverhoging.

Het draait om communicatie

Wanneer het om wat voor reden niet lukt om vooraf schriftelijk toestemming te krijgen, zorg dan dat de opdrachtgever alsnog zo spoedig mogelijk – tijdens of na uitvoering van het meerwerk – schriftelijk toestemming geeft. Het gaat immers om noodzakelijk werk waar extra kosten mee zijn gemoeid. Wanneer u daarover transparant en vooraf communiceert, zal de factuur weinig tot geen discussie opleveren. En mocht er toch discussie ontstaan, staat u sterk.’

Dit artikel is geplaatst door

Marten van Buiten Advocaat-partner
Marten van Buiten
Advocaat-partner
Logo spectrum advocaten